Hvordan veileder NAV om alderspensjon?

Pensjonsrådgiver Harald Engelstad hadde i Aftenposten 9. august i år en artikkel med overskriften: Useriøs og uetisk rådgivning om pensjon. Engelstad viser til at mange som er i siste del av sitt yrkesliv lurer på om de skal ta ut alderspensjon fra folketrygden mens de fortsatt er i arbeid, eller vente med uttak til de slutter helt. Han hevder at det dessverre «…har spredt seg en holdning blant økonomer, i NAV-systemet, blant pensjonsforvalterne og til og med blant noen pensjonsrådgivere at man «bør» ta ut tidlig». Engelstads artikkel gir oss en anledning til å informere om hvordan NAV veileder om uttak av alderspensjon.

NAVs veiledning om uttak av alderspensjon tar utgangspunkt i den veiledningsplikten som følger av Forvaltningsloven. Formålet med veiledningen skal være å gi partene mulighet til å ivareta sine interesser på en best mulig måte.

I NAV er det først og fremst de fire pensjonsenhetene i Ålesund, Porsgrunn, Oslo og Steinkjer, samt NAV Kontaktsenter Pensjon som har ansvar for å veilede om uttak av alderspensjon. Veiledningen har mange ulike former:

  • Informasjon om uttak av alderspensjon på våre nettsider www.nav.no. Her er det lenke til nettstedet «Din Pensjon», hvor bruker blant annet kan gjøre egne beregninger om uttak av alderspensjon ved hjelp av NAVs pensjonskalkulator.
  • Muntlig og skriftlig veiledning ved forespørsler til NAV Kontaktsenter Pensjon eller pensjonsenhetene.
  • Foredrag om pensjon til offentlige og private institusjoner og virksomheter.
  • Webinar, som er en internettbasert kurstjeneste.
  • Pensjonsbloggen «Det er din pensjon».
  • NAV er også med i den løpende samfunnsdebatten om alderspensjon gjennom artikler og kronikker i ulike media.

Formålet med veiledningen på disse ulike plattformene er å gi brukerne nødvendig informasjon til selv å kunne avgjøre når de ønsker å ta ut alderspensjon. Vi kan for eksempel informere bruker om størrelsen på alderspensjonen ved ulike uttakstidspunkter.

Spørsmålet om hva som vil lønne seg og avveining av ulike argument rundt valg av uttakstidspunkt, overlater vi alltid til bruker. I en del tilfeller har bruker rettigheter til flere ytelser, for eksempel både alderspensjon fra folketrygden og AFP fra offentlig sektor. Vi kan i slike tilfeller foreta serviceberegninger som viser alternativene, slik at bruker selv har et godt grunnlag for å foreta sitt valg.

«Vi som har kompetanse på pensjon, bør opptre så nøytralt som mulig og informere blivende pensjonister hva de har av alternativer. Vi bør aldri på generell basis råde folk til å ta ut folketrygden tidlig», skriver Harald Engelstad i sin artikkel. Dette er et utsagn vi slutter oss til, og som samsvarer både med forvaltningslovens veiledningsplikt og NAVs veiledningspraksis.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund