4 206 millioner kroner til alderspensjonister i utlandet

NAV utbetalte 4 206 millioner kroner i alderspensjon i 2017 til personer som bor i utlandet. Mest penger gikk til Sverige, Spania og Danmark. 6 av 10 kroner utbetalt til utlandet gikk til norske statsborgere.

En stor del av utbetalingene går til land som Norge har trygdeavtaler med. Trygdeavtaler mellom land innebærer typisk at det er færre begrensninger for dem som ønsker å ta med seg norsk alderspensjon ved flytting til i et annet land. Ikke minst er det færre begrensninger knyttet til alderspensjoner med relativt lav opptjening og kort botid i Norge. Norges viktigste trygdeavtale er med EU / EØS.

Av de ti landene som det utbetales mest penger til, ligger sju i Europa og EU. Ikke overraskende er Sverige det landet som det utbetales mest penger til. Alderspensjonister bosatt i Sverige mottok 1 392 millioner kroner fra NAV i løpet av 2017. Det utgjør en tredjedel av det samlede beløpet. Store utbetalinger til Sverige gjenspeiler trolig både at mange svensker har jobbet i Norge i hele eller deler av yrkeskarrieren, og at det er en god del norske statsborgere som har bosatt seg i Sverige som alderspensjonister.

Tabellen over viser utbetalt alderspensjon etter landet pensjonisten er bosatt i utenfor Norge i 2017. De ti landene med høyest utbetalt beløp. Alle tall er i millioner kroner. Kilde: NAV

Utbetalinger til Spania går i stor grad til nordmenn

Spania kommer på andre plass blant landene det ble utbetalt mest alderspensjon til. Alderspensjonister bosatt i Spania mottok 526 millioner i løpet av 2017. 89 prosent av dette beløpet ble utbetalt til norske statsborgere. Det kan tyde på at mange av mottakerne er nordmenn som har flyttet til sydligere breddegrader som alderspensjonister.

På tredje plass kommer Danmark, med 403 millioner kroner utbetalt. Som med Sverige, er det sannsynlig at alderspensjon både går til danske statsborgere som har jobbet en tid i Norge, og til nordmenn som har flyttet til Danmark.

Blant de ti landene med mest utbetaling, er det ikke alle som ligger nær Norge. Utenfor Europa utbetales det mest alderspensjon til USA, Thailand og Canada. Av disse har Norge trygdeavtaler med USA og Canada. Personer bosatt i USA mottok 313 millioner kroner, mens 67 millioner kroner gikk til Canada.

186 millioner kroner til Thailand

Personer bosatt i Thailand mottok 186 millioner kroner. Det foreligger ikke noen trygdeavtale mellom Norge og Thailand. Så Thailand skiller seg dermed fra de andre ni landene med mest utbetaling. Fordi det ikke er noen trygdeavtale, utbetales det trolig færre og mindre alderspensjoner til for eksempel personer fra Thailand som har jobbet noen år i Norge og deretter returnert til hjemlandet. Statistikken viser at mye av utbetalingene gikk til nordmenn. Hele 95 prosent av alderspensjonene utbetalt til Thailand, gikk til norske statsborgere.

Økning på fire prosent (justert for prisstigning)

Statistikken over utbetalinger til utlandet i 2017 ble publisert i juni i år. Den viser at i 2017 var de samlede utbetalingene 4 206 millioner kroner, mot 3 974 millioner kroner i 2016. Det utgjør en økning på 232 millioner kroner. Samtidig har det vært noe inflasjon fra 2016 til 2017. Hvis man tar hensyn til prisstigningen, så utgjør veksten i utbetalinger fra 2016 til 2017 om lag 4 prosent. (Korrigering for prisstigning er basert på konsumprisindeksen.)

Hvis man ser på antall mottakere, så var det i hele året 2017 registrert 46 687 alderspensjonister bosatt i utlandet. i 2016 var antallet 44 070, noe som utgjør en stigning i antall på seks prosent fra 2016 til 2017.

Beskjeden andel av all utbetalt alderspensjon

4 206 millioner kroner er et betydelig beløp. Likevel utgjør ikke utbetalingene til utlandet mer enn 2 prosent av de samlede utbetalingene fra NAV til alderspensjonister. Og når man ser utbetalingene av alderspensjon til utlandet under ett, så utbetales det mest til dem som er norske statsborgere. Norske statsborgere mottok 2 657 millioner av de 4 206 millionene kronene. Det vil si at norske statsborgere mottok i overkant av seks av ti kroner som ble utbetalt til utlandet.

Vil du lese mer om statistikk for utbetalinger finner du det her.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Bjørn Halse, Statistikkseksjonen, Kunnskapsavdelinga, NAV