Alderspensjon fra Sverige og Danmark

Omtrent 15 % av de som søker pensjon fra NAV arbeider, eller har arbeidet, utenfor Norges grenser. Mange av disse vil ha rett til en pensjon fra utlandet i tillegg til norsk alderspensjon. I denne artikkelen skal vi se litt på hovedtrekkene i reglene for alderspensjon i to av våre naboland; Sverige og Danmark.

Sverige

I Sverige er det «Allmän pension» som tilsvarer norsk alderspensjon fra folketrygden. Opptjeningsreglene for svensk alderspensjon ligner mye på de nye reglene for opptjening av alderspensjon i Norge. Hvert år avsettes 18.5 % av pensjonsgivende inntekt til alderspensjonen. Avsettingen begrenses oppad til et beløp på ca. 450 000 svenske kroner.

Den allmenne pensjonen består av to deler; inntektspensjon og premiepensjon. Av avsettingen på 18.5 % går 16 % til inntektspensjonen og 2.5 % til premiepensjonen. De som har hatt lav eller ingen inntekt kan få garantipensjon, som tilsvarer norsk minstepensjon.

Også i Sverige kan du arbeide så mye du vil samtidig som du tar ut «Allmän pension».

I Sverige kan man på visse vilkår ta ut alderspensjon fra fylte 61 år, ett år tidligere enn i Norge. Grensen for å motta garantipensjon er 65 år.

Ønsker du å lese mer om pensjonssystemet i Sverige kan du gå inn på nettsiden til Pensionsmyndigheten: www.pensionsmyndigheten.se.

Danmark

I Danmark er det «Folkepension» som tilsvarer alderspensjon fra folketrygden. Folkepensionen er sammensatt av et grunnbeløp og et pensionstillegg. Grunnbeløpet i pensjonen beregnes utfra botid i Danmark. Grunnbeløpet er i utgangspunktet kr. 72 756 danske kroner. pr. år. Grunnbeløpet reduseres om du har inntekt over 310 000 kr. pr. år. Hvis inntekten overstiger kr. 546 500 årlig faller retten til grunnbeløp bort. (Satser i 2016).

danish flag with sun and sky

Pensjonstillegget har ulike satser for enslige og gifte/samboende. Som enslig folkepensjonist er pensjonstillegget i utgangspunktet kr. 76 788 danske kroner. pr. år. Tilsvarende sats for gifte/samboende er 37 632 danske kroner. Også pensjonstillegget blir redusert eller faller bort om du har inntekt over fastsatte grenser.

I Danmark har man også en ordning som heter «ATP Livslang Pension». Denne pensjonen kommer i tillegg til folkepensjonen. Den er en lovpliktig pensjonsordning, som nesten alle innbetaler til. Størrelsen på denne pensjonen er avhengig av inntekt og hvor mye som er innbetalt fra arbeidsforhold. Aldersgrensen for folkepensjon og ATP livslang pensjon 65 år for de som er født i 1953 eller tidligere. For personer som er født i 1954 og senere er aldersgrensen gradvis stigende til 68 år. Uttakstidspunktet for dansk pensjon kan utsettes utover fastsatt aldersgrense. Dette vil føre til at utbetalt beløp øker.

Ønsker du å lese mer om pensjonssystemet i Danmark, kan du gå inn på nettsiden til de danske pensjonsmyndighetene: www.borger.dk.

Viktig når du skal søke pensjon

Når du søker om pensjon fra Norge, er det viktig at du opplyser om du har bodd eller arbeidet i Sverige og Danmark eller andre EØS-land. Etter EØS-avtalen er en søknad om pensjon fra Norge også en søknad om pensjon fra andre EØS-land som du har bodd eller arbeidet i. NAV vil derfor sende søknad om pensjon videre til aktuelle EØS-land i forbindelse med behandlingen av norsk pensjon. Du kan også søke pensjon bare i et eller flere EØS-land, uten å søke pensjon fra Norge. Er dette aktuelt for deg kan du kontakte oss på 55 55 33 34 for mer informasjon.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund