Fripolisene kan gi mer pensjon!

En arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartement la frem en rapport om evaluering av regelverket for garanterte pensjonsprodukter rett før høstferien. Rapportens anbefalinger kan bety mer pensjonspenger for deg.

Fripoliser er «pengesekker» med opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgiver, eller der arbeidsgiver har byttet fra ytelse- til innskuddspensjon. Disse «pengesekkene» skal utbetale en sum på toppen av det man får i pensjon fra folketrygden. Det er over 90 000 personer som er medlem av private ytelsesordninger, og det er utstedt over en million fripoliser fra slike ordninger til en verdi av 350 milliarder kroner.

-Kapitalen i disse ordningene skal bidra til å finansiere betydelige pensjonsutbetalinger og må derfor forvaltes godt. Arbeidsgruppens rapport gir et godt utgangspunkt for vårt videre arbeid med å jobbe for at pensjonsmidler forvaltes til kundenes beste, siteres finansminister Siv Jensen på regjeringens egne nettsider.

I korte trekk, handler dette om at vi i dag har et regelverk som hindrer finansinstitusjoner i å forvalte og investere fripolisemidlene på en relativt høyere risiko, som igjen vil kunne gi en bedre avkastning og en større «pengesekk». Ved å ikke tillate en høyere risiko, fratas fripolisekunder potensielle pensjonspenger. Hvis det nå kommer lovendringer, vil muligens selskaper som Storebrand, DNB og andre finansinstitusjoner stå friere til å forvalte fripolisene med økt risiko. Dette vil sørge for at de av oss som sitter på slike «pengesekker» vil kunne få mer i pensjon.

Arbeidsgruppen har gjort flere vurderinger tilknyttet fripolisene som kan oppsummeres på følgende vis:

1. Arbeidsgruppen har vurdert at å gi pensjonsleverandørene adgang til å tilby fripoliseinnehavere kompensasjon ved overgang til fripoliser med investeringsvalg, kan være klart til kundenes fordel, dersom det er gode regulatoriske rammer. Det samme gjelder en mulighet for kundene til å velge raskere utbetaling av små pensjonsytelser.

2. Arbeidsgruppen har videre vurdert at følgende endringer samlet sett kan gi positive nettoeffekter for kundene:

• Å gi økt adgang til å differensiere hvor mye overskudd som skal settes av til tilleggavsetninger, eller bufferfond
• Å slå sammen tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond til ett bufferfond som kan dekke negativ avkastning.

Arbeidsgruppen mener at selv om slike endringer vil kunne gi positive nettoeffekter for kundene, vil effekten av slike endringer være begrenset med dagens rentenivå og til sist avhenge av leverandørenes tilpasninger og markedsutviklingen.

3. Arbeidsgruppen har også vurdert å gi pensjonsleverandørene adgang til midlertidig å tilføre egenkapital til kontraktene («lånt egenkapital»), og å endre overskuddsdelingen mellom kunde og pensjonsleverandør som gir større andel til leverandøren. Disse endringene fremstår ikke som klart å være til kundens fordel.

Finansdepartementet skal nå vurdere eventuelle forslag til regelendringer basert på rapporten. Vi følger spent med på utviklingen, for å se om dette kan bety mer pensjon for fripoliseeiere.

Foto: Ellen Reiss

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Umar Ashraf, fra styringsenheten i NAV Familie- og pensjonsytelser