Arbeidsledighet blant eldre arbeidstakere

Ved utgangen av september var det registrert 16 000 helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV som var 50 år eller eldre. Dette utgjør en andel på 1,9 prosent av arbeidsstyrken.

Økt yrkesaktivitet blant arbeidstakere over 50 år

Yrkesaktiviteten for de over 50 år har økt vesentlig siden 2009. Som følge av pensjonsreformen har sysselsettingen økt særlig mye for aldersgruppen 62–66 år i perioden 2010 til årsskifte 2016/2017. Økningen startet for 62-åringene i 2011 og 2012 og har siden forplantet seg etter hvert som årskullet som var 62 år i 2011 har blitt eldre. Avkortningen av alderspensjonen ved arbeid for aldersgruppen 67–69 år ble avskaffet i perioden 2008–2010, noe som har bidratt til økt sysselsetting også for denne aldersgruppen. Andre viktige årsaker til den positive utviklingen er trolig bedre helse, økt utdanningsnivå blant eldre og mer positive holdninger til seniorer i arbeidslivet (Bjørnstad 2018).

Til tross for økt yrkesdeltakelse ser vi ikke en tendens til at det er flere eldre som blir arbeidsledige nå sammenlignet med når yrkesdeltakelsen var lavere. Sannsynligheten for å bli arbeidsledig synker med alderen. Ved utgangen av september var 1,9 prosent av arbeidsstyrken over 50 år registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). For de under 30 år og de mellom 30-49 år lå bruttoledigheten på henholdsvis 3,4 og 3,0 prosent på samme tidspunkt. Selv om det er mindre vanlig å bli ledig jo eldre man blir, er det en tendens til at hvis man først blir ledig blir man værende det lenger jo eldre man er.

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i prosent av arbeidsstyrken fordelt på aldersgrupper. September 2003 – september 2018.

Kilde: NAV

Økt ledighet på Sør- og Vestlandet grunnet nedgangstider i oljebransjen

Fra 2014 til 2016 gikk norsk økonomi gjennom en nedgangskonjuktur som følge av nedgangstider i oljebransjen. Dette førte til at ledigeten økte hovedsakelig på Sør- og Vestlandet fra høsten 2014 og frem til desember 2016. Siden da har ledigheten gått ned. Den har imidlertid gått mindre ned for de over 50 år sammenlignet med de andre aldersgruppene. Ved utgangen av september hadde nær halvparten av de over 50 år vært arbeidssøkere i over ett år, og hele 21 prosent hadde vært arbeidssøkere i over to år. Blant de under 50 år hadde i underkant av en av tre vært ledige i over ett år og 11 prosent hadde vært ledige i over to år.

Ulike årsaker til langtidsledighet blant eldre

  1. Diskriminering av eldre arbeidstakere er trolig en av grunnene til at de blir gående lenger ledig enn yngre arbeidstakere. Ipsos gjennomfører hvert år en spørreundersøkelse for Senter for seniorpolitikk der de blant annet spør ledere om hvem de ønsker å ansette. I 2018 oppga 53 prosent av lederne at de ville likt meget eller ganske godt å ansette eldre arbeidstakere, mens 62 prosent ville likt å ansette en senior. Til sammenligning oppga 95 prosent og 83 prosent at de henholdsvis ville likt å ansette en erfaren arbeidstaker eller en ung arbeidstaker. «Populariteten» til eldre og seniorer steg betydelig i perioden 2003 til 2008 da det var gode tider på arbeidsmarkedet, men med finanskrisen fra 2009 fikk vi en nedgang i andelen ledere som ville likt å ansette seniorer og eldre arbeidstakere. I 2013 steg andelen igjen til omtrent samme nivå som i årene rett før finanskrisen, men etter dette gikk andelen igjen ned og har nå ligget relativt stabilt siden 2015. Lederne oppgir altså i mindre grad at de ønsker å ansette eldre arbeidstakere sammenlignet med yngre, og i tillegg ser vi en tendens til at seniorene og eldre arbeidstakere blir mindre ettertraktet i perioder hvor det er nedgangstider på arbeidsmarkedet. Gjennomsnittsalderen for når ledere regner en person for å være eldre i arbeidslivet økte fra 52 år i 2003 (da de startet med undersøkelsen) og frem til 2013, og har siden ligget relativt stabilt på 56 år (Ipsos 2018).
  2. Man kan også tenke seg at eldre som blir arbeidsledige og som snart har mulighet til å gå av med pensjon kan ha lavere motivasjon for å komme tilbake til arbeid og dermed i mindre grad søke arbeid når de blir ledig sammenlignet med de yngre. Vi kan følge de som sluttet å være arbeidssøkere i fjerde kvartal 2017 for å se hva de gjør seks måneder seinere. Blant de under 60 år er det ikke store forskjeller på aldersgruppene. Rundt 60 prosent av de tidligere arbeidssøkerne er nå i full jobb. Dette gjelder kun for 33 prosent av de som er 60 år og over. Blant de som er 60 år og over kombinerer en av fem arbeid og ytelse, mens kun i overkant av en av 20 gjør dette i de øvrige aldersgruppene. Blant de som er 60 år og over er det også 15 prosent som er blitt alderspensjonister.
  3. Andreev & Schou (2017) har undersøkt arbeidssøkernes tilbøyelighet til å flytte til en annen arbeidsmarkedsregion for å få ny jobb. De finner at det er få som gjør dette og at alder spiller en stor rolle for mobilitet. Flyttevillighet og faktisk flyttetilbøyelighet går gradvis ned med økende alder. Hvor etablert man er på et sted øker gjerne med alderen og gjør det vanskeligere å flytte til et nytt sted for å skaffe seg jobb.
Personer som sluttet å være registrert som arbeidssøker i fjerde kvartal 2017 fordelt på alder og status på arbeidsmarkedet i andre kvartal 2018. Prosentvis fordeling.

Kilde: NAV

 

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Åshild Male Kalstø, Kunnskapsavdelingen, NAV