Alderspensjon og medlemskap i folketrygden


Etter folketrygdloven er du medlem i folketrygden dersom du er bosatt i Norge eller har til hensikt å bo i landet i minst 12 måneder. Du kan ha midlertidig fravær fra Norge i en periode på opptil 12 måneder, uten å miste medlemskapet. Dersom du oppholder deg utenfor Norge mer enn seks måneder hvert år i to år eller flere påfølgende år, mister du medlemskapet. En kan også være medlem i folketrygden ved å arbeide i Norge, men uten å være registrert som fast bosatt i landet.

Medlemskap i folketrygden

Medlemskap i folketrygden er todelt. Medlemskap i helsedelen gir helse- og medisinsk-relaterte rettigheter, mens medlemskap i pensjonsdelen gir pensjonsrettigheter i folketrygden. Medlemskap i pensjonsdelen er en forutsetning for å kunne opptjene rett til alderspensjon fra folketrygden. Medlemskap og alderspensjon fra folketrygden kan derfor ikke skilles fra hverandre. Både forutgående og fortsatt medlemskap kreves for å få utbetalt alderspensjon. Fortsatt medlemskap kan under visse vilkår fravikes ved utbetaling av alderspensjon.

Det er kapittel 1 i folketrygdloven av 1966 og kapittel 2 i folketrygdloven av 1997 som omhandler medlemskap i folketrygdloven. Selv om loven fra 1966 er erstattet av loven av 1997, er den gamle loven fortsatt like viktig når det vurderes om retten til alderspensjon foreligger. Dette fordi det kreves forutgående medlemskap i folketrygden ved innvilgelse av alderspensjon. Er det opptjent pensjonsrettigheter før 1997, anvendes loven av 1966 ved vurdering av forutgående medlemskap.

Medlemskap, trygdetid og alderspensjon

Det er medlemskap i folketrygdens pensjonsdel som danner grunnlag for pensjonsrett. Perioder med medlemskap gir trygdetid, som pensjonen beregnes etter. Det kreves minimum tre års trygdetid (forutgående medlemskap i folketrygden) for å kunne få alderspensjon som bosatt i Norge (fortsatt medlemskap). Er du bosatt utenfor Norge, er kravet om fortsatt medlemskap ikke lenger oppfylt. Da er det ulike vilkår som skal fylles når du skal ta ut alderspensjon, avhengig av hvilket land du bor i.

Bor du i et land Norge ikke har trygdeavtale med, må du ha bodd i Norge i minst 20 år etter fylte 16 år, eller arbeidet og opptjent pensjonspensjonspoeng i minst tre år. Bor du i et EØS-land eller et annet land Norge har trygdeavtale med, minskes kravet til minst ett års trygdetid gjennom arbeid eller botid i Norge. For pensjonister som er født i 1954 eller senere, er det også mulig å få inntekts-basert pensjon selv om en har mindre trygdetid enn minstekravene. Dette som resultat av pensjonsreformen som trådte i kraft 1. januar 2011.

Maksimum trygdetid er 40 år. Det kreves altså 40 års botid i Norge fra 16 år til fylte 66 år for å kunne få full minstepensjon. Har du arbeidet og opptjent pensjonspoeng, øker pensjonsbeløpet ved at du får tilleggspensjon. Etter pensjonsreformen er det mulighet, under visse vilkår, å tjene opp til pensjon fra 13 års alderen og helt frem til 75 årsalderen.

Du kan lese mer om alderspensjon og medlemskap på www.nav.no.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Inger Marie Holtedahl, NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo2