Forslag om pensjonskonto for 1.4 millioner arbeidstakere

Like før jul kom det forslag fra Regjeringen om å opprette en egen pensjonskonto for arbeidstakere med innskuddspensjon. Hva vil dette bety for de om lag 1.4 millioner arbeidstakerne som forslaget berører?

Dagens praksis

Det er lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) som regulerer tjenestepensjonsordninger i privat sektor. Her er det gitt regler for private arbeidsgiveres plikt til å ha tjenestepensjonsordninger og videre hvilke rettigheter arbeidstakerne har i medhold av loven. Når du slutter i et arbeidsforhold hvor bedriften har en innskuddsordning, får du med deg et pensjonskapitalbevis. Dette dokumentet er et bevis på at arbeidsgiver har betalt inn penger til pensjon.

Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) inneholder blant annet bestemmelser om forvaltning av alderspensjonskapitalen. Alderspensjonskapitalen er det som arbeidsgivere i henhold til OTP-loven avsetter til innskuddspensjon for den enkelte arbeidstaker. Pensjonskapitalen kan i henhold til nåværende lov forvaltes både som kollektivordning og som ordning med egen alderspensjonskonto for hver arbeidstaker.

De som har hatt mange ulike arbeidsforhold i privat sektor har også gjerne opparbeidet seg pensjonsrettigheter fra mange ulike arbeidsgivere. Når mange ulike selskaper forvalter slike opparbeidede pensjonsrettigheter, gjør dette det vanskelig for arbeidstakeren å ha oversikt over sine pensjonsrettigheter. Det gjør også forvaltningen av den samlede pensjonskapitalen mer ineffektiv.

Regjeringens forslag

Finansminister Siv Jensen beskriver regjeringens forslag på følgende måte:

«Med dette forslaget får nær 1.4 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet pensjonen sin fra ulike arbeidsforhold på èn pensjonskonto. Det gir arbeidstakerne mer pensjon for hver sparte krone, fordi forvaltningen blir mer effektiv. Og de får bedre oversikt når de slipper å forholde seg til pensjonssparing fra ulike arbeidsgiveres pensjonsordninger. Dette gir en enklere hverdag for folk.»

Forslaget fra regjeringen gir arbeidstakerne to alternativer:

  • De kan velge å beholde pensjonskapitalbevisene sine der de forvaltes i dag.
  • De kan samle dem hos en leverandør som arbeidstakeren selv velger.

Innskuddspensjonsloven inneholder i dag en regel om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å få med seg sin opptjente pensjonskapital. Regjeringen foreslår å oppheve denne bestemmelsen, slik at arbeidstakerne får rett til å få med seg sin opptjente pensjon uansett lengden på arbeidsforholdet.

Forslaget om egen pensjonskonto ligger nå til behandling i Stortinget. Stortinget vil ta stilling til regjeringens forslag i løpet av våren.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund