Er du en trygdesvindler når NAV krever tilbake feilutbetalt pensjon fra deg?

«NAV slår til med jernhånd: Krever én milliard tilbake» lyder overskriften i Nettavisen 20. februar 2019. Videre vises det til at NAV anmeldte 968 personer for trygdesvindel i fjor, men krevde inn hele én milliard kroner uten å anmelde sakene. Er alle disse sakene trygdesvindel?

Som saksbehandler opplever jeg at brukere føler seg støtt etter å ha mottatt vedtak om tilbakekreving av feilutbetalt pensjon. De har ikke ment å svindle NAV, men føler seg likevel stemplet som trygdesvindlere. I vedtaket står det at de har opptrådt uaktsomt, og i noen tilfeller også grovt uaktsomt. Betyr dette at du er en trygdesvindler?

For å kreve tilbake feilutbetalt pensjon må NAV kunne legge til grunn at mottakeren har forårsaket feilutbetalingen ved forsettlig eller uaktsomt gi feil eller mangelfulle opplysninger. Dersom det kan legges til grunn at mottakeren har opptrådt forsettlig, vil handlingene også karakteriseres som trygdesvindel. Dette er som regel ikke tilfellet når det legges til grunn at mottakeren har opptrådt uaktsomt.

Uaktsomhet defineres i Store norske leksikon som «et rettslig begrep for uforsiktighet eller skjødesløshet. At en handling er foretatt uaktsomt, det vil si uten omtanke eller forsiktighet som kreves i vedkommende forhold, kan medføre rettsvirkninger både i sivilrettens og strafferettens område».

De aller fleste som vil motta et vedtak om å betale tilbake feilutbetalt pensjon har opptrådt uaktsomt i varierende grad. Den uaktsomme handlingen kan være at han eller hun har glemt å melde fra om forhold som har betydning for størrelsen på pensjonen, ikke har satt seg inn i meldeplikten sin, eller har en feilaktig oppfatning av regelverket. I andre tilfeller kan NAV ha forårsaket feilutbetalingen, men mottakeren kan likevel ha opptrådt uaktsomt dersom han eller hun burde forstå at utbetalingen skyldtes en feil. Dette betyr ikke at vedkommende blir ansett som en trygdesvindler, men NAV har likevel rett til å kreve beløpet tilbake.

For å slippe et krav om tilbakekreving er det viktig at du som pensjonist oppfyller meldeplikten din. Den samme plikten følger deg fra det tidspunktet du søker om pensjon, og gjennom tiden du mottar pensjon. Dersom du ikke oppfyller meldeplikten, risikerer du at pensjonen din løper feil, og du kan få et krav om tilbakebetaling. Alternativt kan du få utbetalt for lite pensjon.

NAV har på sin side en rett til å hente inn og kontrollere opplysninger, men ingen plikt. Det er derfor ditt ansvar å sørge for at opplysningene som ligger til grunn for beregningen av pensjonen din til enhver tid er riktig og oppdatert.

Forfatter av blogginnlegget denne uken er Lis Vikse, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund