Leveattester til pensjonister i utlandet

I disse dager får 13 555 pensjonsmottakere i utlandet tilsendt leveattestskjema for 2019. Les mer om hvem som får det, tidsfrist for å sende den inn, og hvorfor NAV sender ut leveattester.

Hvorfor sender NAV ut leveattester?

En leveattest er et skjema som sendes til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. I Norge har vi gode systemer som sikrer at riktig person mottar rett pensjon, og at vi får stanset pensjonsutbetalinger når mottakeren dør. For pensjonsmottakere bosatt i utlandet er det annerledes. NAV sender derfor ut leveattestskjemaer som et kontrolltiltak for å sikre at pensjonen går til rett person, og for å redusere risikoen for feilutbetalinger i forbindelse med dødsfall. Se også informasjon på nav.no om leveattester til mottakere av pensjon og uføretrygd.

Hvem skal sende inn leveattestskjema i 2019?

Årets leveattestkontroll omfatter følgende grupper:

  • Mottakere av pensjon og uføretrygd over 50 år som er registrert bosatt i
    • land utenfor EØS-området
    • EØS-landene Frankrike, Italia og Nederland
  • Mottakere av pensjon over 85 år i øvrige EØS-land

Mottakere som omfattes av leveattestkontrollen får tilsendt et informasjonsbrev vedlagt en leveattest som skal returneres til NAV.

Hvis du er registrert i det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret i Norge, vil du motta leveattesten digitalt. Du vil få varsel på e-post eller SMS om at du har mottatt et brev fra NAV, og må logge deg på Ditt NAV og finne brevet i Din pensjon eller Din Uføretrygd. Leveattesten må skrives ut og fylles ut, og deretter sendes inn pr. post. 

Hva gjør du når du mottar leveattesten?

Du fyller ut skjemaet og sender det til NAV med vanlig post. Returadressen er oppgitt på skjemaet. Husk å signere skjemaet selv. En av de vanligste årsakene til at NAV ikke godkjenner leveattesten og at pensjonen derfor blir midlertidig stanset, er at pensjonisten ikke har signert med navn og dato. I tillegg skal en offentlig myndighet, eller to myndige personer (vitner) bekrefte at du lever.

Svarfristen er to måneder fra utsendelsesdato. Hvis du ikke har sendt inn leveattesten innen denne fristen, sender NAV en purring til deg. Hvis heller ikke purringen fører til respons, vil pensjonen bli vurdert stoppet.

Mottakere som har sendt inn ufullstendige attester eller attester som av annen årsak ikke kan godkjennes, vil motta et eget brev der feil eller mangel blir gjort nærmere rede for. De vil deretter få en ny svarfrist.

Kan leveattesten sendes elektronisk til NAV?

Leveattestskjemaet kan ikke leveres i de digitale kanalene til NAV. Det kan heller ikke sendes e-post. Skjemaet inneholder personopplysninger og e-post er en usikker kanal for forsendelse av slik informasjon. Skulle det vise seg at leveattesten din ikke har nådd fram til NAV, eller har blitt forsinket i postgangen, vil du høre fra NAV.

Hva gjør du hvis du ikke har mottatt leveattestskjemaet?

Hvis du oppfyller kriteriene for å motta årets leveattestskjema og ikke mottar det, kan det skyldes at NAV ikke har fått melding om adresseendring eller at det er problemer med postgangen. I slike tilfeller kan du laste ned og skrive ut leveattestskjema fra våre nettsider. Du kan også logge deg inn på Ditt NAV og se om det har blitt sendt deg en påminnelse med ny attest.

Forfatter av blogginnlegget er Inger Marie Holtedahl, NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 2