Er det rom for seniorpolitikk i den nye IA-avtalen?

Den nye IA-avtalen ble signert av regjeringen og partene i arbeidslivet rett før jul. Siden har det vært ganske så stille…

Arbeid pågår. Det har kanskje ikke vært så mye ekstern kommunikasjon om den nye IA-avtalen etter at den ble inngått 18. desember i fjor, bortsett fra at avtalen nå skal gjelde for alle virksomheter (dvs. også for virksomheter som ikke aktivt har akseptert vilkårene ved å signere en avtale), og at arbeidslivssentrene skal fortsette sitt arbeid med å bistå arbeidslivets parter på den enkelte arbeidsplass. Det ser ut til at de første månedene i ny avtaleperiode har gått med til å avklare innhold og prioriteringer fram mot 2023.

IA-partene har etablert et eget utviklingsprosjekt som skal definere nærmere hva den nye arbeidsmiljøsatsningen i avtalen skal omfatte, og det pågår et eget forarbeid om bransjeprogrammer der det skal settes inn en spisset og prioritert innsats for å støtte opp under målene for IA-avtalen i utvalgte bransjer.

Men hovedmålet med ny IA-avtale er klar: «Målet er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig.» Og videre er det et mål for samarbeidet at IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall, og på den måten bidra til å øke sysselsettingen. Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres, herunder personer som går over til tidligpensjonering.

Vi har registrert ulike tolkninger av hvilken plass seniorperspektivet skal ha i den nye IA-avtalen etter at tidligere delmål 3 gikk over i historien. Senter for seniorpolitikk har avventet hva avtalepartene mener og ønsker med de nevnte målformuleringer. Nå er både Arbeids- og sosialdepartementet og partene i arbeidslivet klare i sitt budskap. Slik har f.eks. departementet uttrykt sine forventninger i sitt tildelingsbrev:

«Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv, «Et arbeidsliv med plass for alle», 1. januar 2019 – 31. desember 2022 har som mål å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. I dette ligger det også viktige seniorpolitiske perspektiver for å forebygge frafall eller tidlig pensjonering og gjøre det mer attraktivt for seniorer å fortsette i arbeid. SSP skal bidra med kunnskap og kompetanseutvikling når det gjelder et inkluderende arbeidsliv for seniorer og å bidra til å utvikle et inkluderende og godt arbeidsmiljø i virksomhetene».

Flere av arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har vært tydelige på at Senter for seniorpolitikk skal fortsette sitt bidrag til IA-arbeidet, bl. a. gjennom det samarbeidet som har vært gjennom mange år med NAV og arbeidslivssentrene, i tråd med forventningene til departementet. Vi har derfor tatt initiativ til en fornyet samarbeidsavtale med NAV.

IA-avtalen har gjennom flere avtaleperioder bidratt til å sette seniorenes sysselsetting og arbeidskraftressurser på dagsordenen. Flere virksomheter har videreutviklet sin senior-/personalpolitikk etter å ha mottatt gode tjenester fra NAV Arbeidslivssenter. For å nå målsetningen om å redusere frafall og at flere skal jobbe så lenge som mulig, er det nødvendig med et seniorperspektiv i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Senter for seniorpolitikk tilbyr oppdatert kunnskap og veiledning om aktuelle seniorpolitiske perspektiver for både ledere, tillitsvalgte og virksomheter. Tema som «Aldring og arbeid i arbeidsmiljøet», «Hva skal til for at flere kan fortsette lenger i arbeid» og «Hvordan utvikle gode senkarrierer» er eksempler som kan passe inn i arbeidet med å realisere IA-avtalens mål.
IA-avtalen kan fortsatt være en premissleverandør for å fremme økt sysselsetting for flere seniorer. Da vil avtalen kunne gi et enda større bidrag til et mer inkluderende og bærekraftig arbeidsliv – og til finansieringen av vår felles velferd i årene som kommer.

© Foto Dag W. Grundseth

Forfatter av blogginnlegget er Roger Moen, fagsjef i Senter for seniorpolitikk