Kan du ha rett til supplerende stønad?

Supplerende stønad er en ytelse som du kan få dersom du ved fylte 67 år har kort botid i Norge. Formålet med ytelsen er å sikre en minsteinntekt som svarer til minste pensjonsnivå i Norge. I denne artikkelen presenterer vi spørsmål og svar om det viktigste du må kjenne til om supplerende stønad.

Hvem kan få supplerende stønad?

De viktigste vilkårene for rett til supplerende stønad er at du:

  • Har fylt 67 år.
  • Har lovlig oppholdstillatelse, er bosatt og oppholder deg i Norge.
  • Har en samlet inntekt som er lavere enn minste pensjonsnivå.
  • Har formue under ½ G; for tiden 48.442 kroner. (Rimelig primærbolig og en bil holdes utenom.)

Hva kan du få utbetalt?

Supplerende stønad er behovsprøvd. All inntekt fra Norge og utlandet trekkes fra når stønaden skal beregnes. Inntekten og formuen til eventuell ektefelle, samboer eller registrert partner blir også regnet med. Stønaden innvilges for 12 måneder om gangen. To ganger i løpet av stønadsperioden må du på kontrollsamtale hos NAV-kontoret ditt. Supplerende stønad utbetales en gang pr. måned

Du kan få utbetalt supplerende stønad slik at den samlede inntekten din blir like stor som gjeldende satser for minste pensjonsnivå. Det er ulike satser. Ordinær sats gjelder for enslige som deler bolig med andre voksne og de med ektefelle over 67 år. Høy sats gjelder for enslige stønadsmottakere og de med ektefelle under 67 år. For å beregne hvor mye du kan få, kan du se satsene for minste pensjonsnivå på nav.no.

Hvordan søker du om supplerende stønad?

Du må møte personlig på NAV-kontoret ditt når du vil søke om supplerende stønad. Du må ha med deg originalt pass eller annet reisedokument for legitimasjon og kontroll av utenlandsopphold. Du må også legge frem dokumentasjon på formue og inntekter fra Norge og utlandet (unntatt pensjon fra NAV). Ved første søknad må første UDI-vedtak om opphold i Norge tas med.
Søknadsskjema kan du skrive ut fra www.nav.no eller få utlevert på NAV-kontoret.

Kan du reise til utlandet når du mottar supplerende stønad?

Ja, men du må melde fra til NAV før du reiser. Dersom du oppholder deg i utlandet mer enn 90 dager i sammenheng eller samlet i løpet av en stønadsperiode, faller retten til stønaden bort.

Du finner mer informasjon om supplerende stønad på www.nav.no.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund