Trygdeoppgjøret 2019 – hva betyr det for deg?

Trygdeoppgjøret for 2019 ble klart i dag 21. mai. Hvordan slår oppgjøret ut for deg som alderspensjonist?

Alderspensjonen din øker med 2,3 prosent fra 1. mai. På årsbasis gir det en økning i alderspensjonen på 2,4 prosent fra 2018 til 2019. Finansdepartementet anslår til sammenlikning lønnsveksten for arbeidstakere i 2019 til 3,2 prosent mens prisveksten blir anslått til 2,3 prosent.

Om du er minstepensjonist, kommer du likevel bedre ut enn øvrige pensjonister. For det første har alle minstepensjonister en litt gunstigere regulering. I tillegg har Stortinget vedtatt en særskilt økning i minstesatsene for enslige fra september 2019 på 4 000 kroner.

Skatteendringer spiller også inn på hva du sitter igjen med. Regjeringen opplyser i statsbudsjettet for 2019 at alderspensjonister får en samlet skattelette i 2019 på 180 millioner kroner. Det tilsvarer en gjennomsnittlig skattelette på knapt 0,1 prosent av pensjonen før skatt. Ca. 90 prosent av denne skatteletten gjelder endringer i formuesskatten. Effekten av dette vil derfor variere betydelig, og gjelder hovedsakelig pensjonister med formue over innslagspunktet for formuesskatt.

Vi kan dele inn alderspensjonistene i tre grupper og anslå følgende om hvordan trygdeoppgjøret slår ut på økningen i disponibel inntekt og kjøpekraft fra 2018 til 2019:

De ulike gruppene alderspensjonister kan regne med en inntektsøkning på mellom 2,5 og 3,2 prosent fra 2018 til 2019. Når vi tar hensyn til forventet prisvekst, kan alderspensjonister med pensjon utover minstepensjonen regne med 0,2 prosent økning i kjøpekraften i år (0,1 prosent økning om vi ser bort fra hvordan skatteendringene slår ut i gjennomsnitt). Dette vil i så fall gi en økning i kjøpekraften for denne gruppen pensjonister for første gang siden 2014. For en gjennomsnittlig alderspensjonist vil dette tilsvare ca. 40 kroner mer å rutte med i måneden etter skatt. Omtrent 5 av 6 alderspensjonister er i denne gruppen.

Minstepensjonistene – som utgjør omtrent 1 av 6 alderspensjonister – kan også regne med å få noe økning i kjøpekraften i 2019. Økningen er 0,2 prosent for gifte og samboende minstepensjonister. Det tilsvarer rundt 35 kroner mer å rutte med i måneden – når vi tar hensyn til prisveksten. For de enslige minstepensjonistene er økningen i kjøpekraft 0,9 prosent, tilsvarende omtrent 150 kroner mer i måneden. En gjennomsnittlig yrkesaktiv kan til sammenlikning også vente å få 0,9 prosent økning i kjøpekraften i 2019.

Les også nyhetssak om trygdeoppgjøret på regjeringen.no.

Forfatter av blogginnlegget er Ole Christian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i NAV