Har jeg rett til forsørgingstillegg?

Mange pensjonister har forsørgeransvar for ektefelle og barn. Hvis du ikke allerede har forsørgingstillegg som en del av pensjonen din, kan det være lurt å sjekke om du har rett til dette.

Hvem kan få forsørgertillegg?

Dersom du har fylt 67 år, mottar 100 prosent alderspensjon og forsørger barn eller ektefelle kan du ha rett til forsørgingstillegg. Forsørgingstillegg kan være ektefelletillegg eller barnetillegg, og det er mulig å motta begge samtidig hvis man forsørger både ektefelle og barn.

Du kan få innvilget forsørgingstillegg selv om du er bosatt i utlandet. Det er også mulig å få innvilget forsørgingstillegg dersom ektefellen eller barnet ditt er bosatt i utlandet. Bor den du forsørger i et annet land enn deg, er det viktig å dokumentere at du faktisk forsørger vedkommende.

Beregning av forsørgingstillegg

Forsørgingstilleggene beregnes ut fra en prosentsats av minste pensjonsnivå med høy sats. Ettersom forsørgingstilleggene blir beregnet ut fra minste pensjonsnivå blir tilleggene regulert når det fastsettes nye satser for minste pensjonsnivå.

Forsørgingstilleggene blir avkortet for trygdetid. Det vil si at for å få fullt forsørgingstillegg må man ha opptjent 40 år med trygdetid. Som hovedregel gis trygdetid for perioder man har bodd eller arbeidet i Norge. Dersom man har mindre enn 40 år med trygdetid vil forsørgingstillegget bli avkortet tilsvarende. En person som har opptjent 30 år med trygdetid vil kunne få et forsørgingstillegg som utgjør ¾ av fullt tillegg.

Forsørgingstilleggene kan også bli redusert på grunn av søkerens inntekt. All inntekt, inkludert alderspensjon fra folketrygden, blir tatt med i vurderingen og forsørgingstilleggene blir redusert med 50 prosent av inntekten som overstiger et fastsatt fribeløp.

Ektefelletillegg

Ektefelletillegget utgjør 25 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats. Fra og med mai 2019 utgjør fullt ektefelletillegg 47 856 kroner per år.

Det gis ikke ektefelletillegg dersom:

  • Ektefellen har inntekt større enn grunnbeløpet. Fra mai 2019 utgjør grunnbeløpet 99 858 kroner.
  • Ektefellen mottar uførepensjon.
  • Ektefellen mottar alderspensjon eller har rett til egen alderspensjon.
  • Ektefellen mottar offentlig AFP.

Barnetillegg

Barnetillegg kan innvilges til personer som har fylt 67 år, mottar 100 prosent alderspensjon og forsørger barn. Dersom man forsørger flere barn kan man motta barnetillegg for hvert barn. Fra og med mai 2019 utgjør fullt barnetillegg 38 284 kroner per år. Det gis ikke barnetillegg dersom barnet har egen inntekt som er høyere enn grunnbeløpet.

Les mer om forsørgingstillegg på nav.no.

Forfatter av blogginnlegget er Inger Marie Holtedahl, NAV Familie- og pensjonsytelser Oslo 2