Har du fått avslag på alderspensjon?

Fleksibel alderspensjon gir deg valgmuligheter, enten du er 62 år, 67 år eller eldre. Samtidig er det noen ekstra vilkår som må være oppfylt om du ønsker å ta ut alderspensjonen tidlig.

Hvorfor fikk du avslag?

Forklaringen får du i vedtaksbrevet under overskriften «Begrunnelse for vedtaket». Her vil du også finne henvisning til aktuelle lover og bestemmelser. En vanlig begrunnelse er at søker ikke har høy nok pensjonsopptjening.

For å kunne ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må pensjonen din minst utgjøre minste pensjonsnivå som for enslig pensjonist når du blir 67 år. Vi beregner hva du ville fått i årlig alderspensjon når du blir 67 år, hvis søknaden ble innvilget. Er dette beløpet er lavere enn det du må ha for å kunne ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må NAV avslå søknaden.

Et avslag kan også være knyttet til for eksempel trygdetid, eller andre ytelser som ikke kan kombineres med alderspensjon i folketrygden.

Må du vente til du har fylt 67 år?

Du kan fremdeles ha mulighet til å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år:

  • Hvis du velger en lavere uttaksgrad, eller tar ut pensjonen på et senere tidspunkt.
  • Fra 1. januar hvert år regnes ett nytt år med i opptjeningsgrunnlaget ditt. Du kan også få beregnet mer trygdetid. Når pensjonsbeholdningen eller trygdetiden din øker, øker også muligheten for å ta ut alderspensjonen.
  • Har du nå, eller har du i løpet av de to foregående årene, hatt omsorg for en syk, eldre eller funksjonshemmet? Hvis du ikke har søkt, kan du ha gått glipp av opptjening.
  • Har du hatt omsorg for små barn? Hvis du har vært i utlandet, og ikke har søkt, kan du ha gått glipp av opptjening.
  • AFP i privat sektor kan hjelpe deg til å fylle vilkår for alderspensjon, fordi AFP livsvarig del regnes med i grunnlaget når vi vurderer om du fyller vilkårene. Det er Fellesordningen for AFP som vurderer om du har rett til privat AFP.

Du har rett til å klage

Har NAV brukt feil opplysninger, eller glemte du å fortelle NAV noe som kan ha betydning for saken? Hvis vi mottar nye opplysninger innen klagefrist, vil vi vurdere søknaden på nytt.
Hvis du mener vedtaket er feil, kan du velge å klage. Klagen må settes fram innen seks uker fra den datoen du mottok vedtaket, og skal være skriftlig. Du finner skjema og informasjon på www.nav.no/klage.

Viktig å huske om du får avslag

  • Du må selv sende inn en ny søknad når du ønsker å ta ut alderspensjonen din.
  • Alle har som hovedregel rett til full alderspensjon f.o.m. måneden etter fylte 67 år.

www.nav.no kan du lese mer, blant annet om de ulike satsene for minste pensjonsnivå. Herfra kan du også logge inn på Din Pensjon, der du kan du få en oversikt over din opptjente pensjon (pensjonsbeholdning), søke om pensjon, lese brev fra NAV og mye mer.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer