Valgets kvaler

NAV har jevnlig kontakt med brukere som har rett til flere ytelser fra NAV som ikke kan kombineres. Ofte får vi i slike tilfeller spørsmål om hva som er riktig valg for den enkelte. Det kan i mange tilfeller være vanskelig å svare klart på slike spørsmål. Det kan være mange momenter inne i bildet. Hvilke ytelser kan ikke kombineres og hva er egentlig viktig å kjenne til når du skal velge ytelse?

Uføretrygd versus alderspensjon

Uføretrygd kan kombineres med alderspensjon, men den samlede uttaksgraden kan ikke være høyere enn 100 %. Dersom du har rett til 100 % alderspensjon og 100 % uføretrygd, må du velge en av ytelsene. Husk at alderspensjonen fra folketrygden er levealdersjustert. Dette betyr at den årlige utbetalingen blir større jo lengre du venter med å ta den ut. Uføretrygden utbetales til du fyller 67 år. Dersom du ikke er i arbeid og ikke har inntektsevne, vil det i de aller fleste tilfeller lønne seg å velge uføretrygd. Dersom du er i delvis arbeid, blir vurderingen litt vanskeligere.

Uføretrygd versus AFP i privat sektor

Uføretrygd kan ikke kombineres med AFP i privat sektor, selv om du bare har en gradert uføretrygd. Skal du motta AFP privat, må du si fra deg retten til en eventuell uføretrygd. Du mister retten til AFP privat for alltid dersom du mottar uføretrygd etter fylte 62 år.

Det du må være klar over når du skal velge mellom uføretrygd og AFP i privat sektor, er at sistnevnte ytelse er en livsvarig ytelse. Hva som vil være riktig valg her vil variere fra person til person. Også i dette tilfellet vil graden av inntektsevne være et moment i vurderingen.

AFP i offentlig sektor versus alderspensjon

Retten til avtalefestet pensjon i offentlig sektor følger av ansettelsesforholdet. Har du en slik rett, kan du på visse vilkår ta ut AFP fra 62 – 67 år. AFP i offentlig sektor kan ikke kombineres med alderspensjon fra folketrygden. Har du rett til begge ytelsene, må du velge en av de. Dersom du ikke er i arbeid etter fylte 62 år, vil det i de aller fleste tilfeller lønne seg å velge AFP. Dersom du har arbeid ved siden av AFP eller alderspensjon, må du være oppmerksom på følgende når du gjør din vurdering av valg av ytelse: Har du en årlig inntekt over 15 000 kr, vil din AFP i offentlig sektor bli redusert tilsvarende stillingsandelen. Alderspensjonen blir ikke redusert som følge av inntekt, du kan fritt kombinere alderspensjon og arbeid.

Gjenlevendepensjon versus alderspensjon

Gjenlevendepensjon kan ikke kombineres med alderspensjon fra folketrygden. Dersom du mottar gjenlevendepensjon og ønsker å ta ut alderspensjon, må du si fra deg retten til gjenlevendepensjon. Alderspensjonen vil bli beregnet med gjenlevenderett.

Også når det gjelder valg mellom gjenlevendepensjon og alderspensjon, vil et viktig moment være i hvilken grad du har arbeidsinntekt. Gjenlevendepensjonen blir redusert dersom du har inntekt over halvparten av grunnbeløpet (kr. 49 929 pr. 01.05.19). Pensjonen kan også bli redusert etter den inntekten det kan forventes at du burde ha, selv om du ikke har arbeidsinntekt akkurat nå. Alderspensjon med gjenlevenderett kan fritt kombineres med arbeidsinntekt.

Et annet moment er beregning av gjenlevendepensjon og alderspensjon med gjenlevenderett.
Gjenlevendepensjonen blir beregnet utelukkende utfra avdødes opptjening. Alderspensjon med gjenlevenderett blir beregnet som det gunstigste av to alternativer: Enten egen opptjening eller 55 % av summen av egen og avdødes opptjening.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund