Bonus og pensjon

Jobber du et sted der arbeidsgiver betaler inn til innskuddspensjon for deg? I hvilken grad du får beregnet pensjon av utbetalt bonus vil kunne få stor betydning for pensjonen din.

Beregning av pensjon

All skattepliktig lønnsinntekt fra arbeidsgiver teller med når pensjonen din beregnes. Arbeidsgiveren din skal betale inn et innskudd på minst 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G i en innskuddspensjonsordning. Dette er bestemt i Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Arbeidsgiver kan gjøre enkelte unntak

§ 4-3 i Lov om tjenestepensjon, oftest kalt Tjenestepensjonsloven, åpner for at arbeidsgiver kan se bort fra varierende eller midlertidige tillegg. I hvilken grad bonus kan unntas fra pensjonsberegning, er avhengig av om inntekten er «varierende eller midlertidige tillegg» i henhold til loven. En tilsvarende bestemmelse finnes i foretakspensjonsloven.

Utgjør bonus en betydelig del av den totale lønnen du mottar fra arbeidsgiver?

Mottar du bonus regelmessig på bakgrunn et avtalt bonusprogram? Denne skal som hovedregel regnes med i pensjonsgrunnlaget ditt, også om beløpene varierer. Særlig gjelder dette dersom bonusen utgjør en vesentlig del av lønn.

Mottar du julebonus etter år med gode resultater, eller annen sporadisk bonus? Slik bonus kan i mange tilfeller falle inn under lovens unntaksbestemmelse, og dermed unntas fra pensjonsberegning.

Pass på

Selv om du betaler skatt av bonus, er det altså ikke sikkert at inntekten er tatt med i grunnlaget for innskuddspensjonen din. Er bonusordningen stabil, og utgjør en ikke uvesentlig del av lønnen din, skal den inngå i pensjonsgrunnlaget. Dette kan få stor betydning for framtidig pensjon, særlig hvis bonus utgjør en stor del av samlet lønn.

Hvis du vil se om arbeidsgiveren innbetaler pensjon også på grunnlag av utbetalt bonus, kan du sammenligne innskuddspensjonsgrunnlaget hos pensjonsleverandøren din med årsoppgaven fra arbeidsgiveren din.

Vil du lese mer?

Besøk gjerne nettsidene til tjenestepensjonsleverandøren din. Les også artikkelen «Skal bonus regnes inn i pensjons- og feriepengegrunnlaget»? Artikkelen ble publisert i 2018, av tidsskriftet Magma.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer