Opphør av alderspensjon ved dødsfall

Når opphører alderspensjonen fra folketrygden ved dødsfall, og hva skjer om alderspensjonen ikke blir opphørt i rett tid?

Når opphører alderspensjonen fra folketrygden ved dødsfall?

Alderspensjon fra folketrygden opphører ved utgangen av den måneden retten til ytelsen faller bort. Dette følger av folketrygdloven § 22-12. Det samme gjelder for tilleggsytelser som AFP i privat sektor, ektefelletillegg eller barnetillegg. Eksempelvis: Dersom en person som mottar alderspensjon fra folketrygden dør 20. august, opphører alderspensjonen fra 1. september.
Det er verdt å understreke at dette gjelder alderspensjon fra folketrygden. Alderspensjon fra tjenestepensjonsordninger som Statens Pensjonskasse og KLP har andre regler.

Hva skjer om alderspensjonen ikke blir opphørt i rett tid?

NAV mottar melding om dødsfall fra folkeregisteret. I de aller fleste tilfeller får vi melding tidsnok til å opphøre alderspensjonen i rett tid. Noen ganger kommer meldingen om dødsfall av ulike årsaker for sent, slik at alderspensjonen blir utbetalt i en eller flere måneder etter dødsmåneden. Det oppstår da en feilutbetaling av alderspensjon. I slike tilfeller sender NAV først et varsel til dødsboet. I dette varselet orienterer NAV om feilutbetalingen, feilutbetalt beløp, feilutbetalingsperiode og videre saksgang. NAV orienterer om at det kan bli aktuelt å kreve det feilutbetalte beløpet tilbakebetalt. Dødsboet får anledning til å uttale seg i saken innen en fastsatt frist.

Når uttalelse fra dødsboet er mottatt, eventuelt når fristen for uttalelse er utgått, behandler NAV feilutbetalingssaken. Det feilutbetalte beløpet vil bli krevd tilbakebetalt dersom det kan legges til grunn at boet burde forstått at utbetalingen måneden etter dødsfallet skyldes en feil.

Dødsboet vil motta et vedtak hvor NAVs vurdering og konklusjon vil fremgå.

Er det nødvendig å melde fra til NAV om dødsfall?

Noen familiemedlemmer melder fra til NAV når et familiemedlem dør. Det er det ingen ting i veien for, selv om vi i de aller fleste tilfeller mottar nødvendig informasjon fra folkeregisteret i tide. Dersom dødsfallet skjer i utlandet, vil det som oftest ta lengre tid for folkeregisteret å få registrert dødsfallet. I slike tilfeller kan det være nyttig for familiemedlemmer å gi melding til NAV, slik at vi kan få stanset alderspensjonen i tide og dermed unngå feilutbetaling.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund