Forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden

Regjeringen sendte 17. september i år ut et forslag på høring om gradvis utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon. Forslaget ble omtalt i flere medier. Hva består forsørgingstilleggene av, og hvilke vilkår gjelder for å motta disse? Vi går kort gjennom dette, samt skisserer hva forslaget fra regjeringen går ut på.

Forsørgingstillegg i folketrygden

Det er to ulike typer forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden: ektefelletillegg og barnetillegg.

Vilkårene for å motta ektefelletillegg er:

  • Alderspensjonisten må være fylt 67 år.
  • Alderspensjonisten må motta hel (100 %) alderspensjon.
  • Ektefellen kan ikke ha inntekt over grunnbeløpet i folketrygden eller motta egen pensjon eller uføretrygd.

Vilkårene for å motta barnetillegg er:

  • Alderspensjonisten må være fylt 67 år.
  • Alderspensjonisten må motta hel (100 %) alderspensjon.
  • Alderspensjonisten må godtgjøre at han/hun forsørger barn under 18 år.

Både ektefelletillegget og barnetillegget blir redusert dersom alderspensjonisten har inntekt som overskrider et fastsatt fribeløp.

Forslaget fra regjeringen

I sin kommentar til forslaget fra regjeringen og høringsnotatet som er sendt ut gir arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie følgende hovedbegrunnelse for forslaget: «Alderspensjonister som i dag mottar forsørgingstillegg er i all hovedsak menn som forsørger yngre koner i yrkesaktiv alder. Jeg mener dette er en utdatert ordning som bør avvikles.»

Statsråden ser forslaget som et ledd i arbeidet med å styrke arbeidsinsentivene i pensjonssystemet.

Forslaget fra regjeringen går ut på å fase ut retten til forsørgingstillegg. Regjeringen lanserer tre alternative måter denne utfasingen kan gjennomføres på:

Alternativ A: Utfasing over tid. Retten til ektefelletillegg faller bort i sin helhet for de som er født etter 1962. For eldre årskull tidsbegrenses ektefelletillegget til 2029, mens barnetillegget begrenses til barn født før 2021.

Alternativ B: Tidsbegrensing og gradvis nedtrapping. For årskull før 1963 trappes retten til ektefelletillegg gradvis ned, og bortfaller helt fra 2027. Ingen nye barnetillegg innvilges fra 2021. Eksisterende barnetillegg trappes gradvis ned, slik at tillegget er bortfalt fra 2027.

Alternativ C: Avvikling fra 2021. Både ektefelletillegg og barnetillegg avvikles fra 1. januar 2021. Ektefelletillegg og barnetillegg under utbetaling stanses fra samme dato.

Høringsfristen for regjeringens forslag er 13. desember i år. Arbeids- og sosialdepartementet vil deretter utarbeide et forslag som vil bli sendt til Stortinget for behandling og vedtak.

Les mer om forsørgingstillegg på nav.no eller i tidligere blogginnlegg «Har jeg rett til forsørgingstillegg?».

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund