Avtalefestet pensjon i privat sektor

Da pensjonsreformen kom i 2011 med nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon, ble det også gjennomført endringer i avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Fra å være en tidligpensjonsordning for ansatte i privat sektor, er ordningen fra 2011 et livsvarig påslag til alderspensjon fra folketrygden. Vi skal her se nærmere på hovedtrekkene i AFP i privat sektor.

Vilkår for  AFP

  • For å få AFP må en være ansatt i en bedrift som er tilsluttet AFP-ordningen.
  • Søkeren må ha vært i arbeid i minst 20 % i 7 av de siste 9 årene før fylte 62 år.
  • I de tre siste årene før uttak må arbeidstaker ha vært sammenhengende ansatt og reell arbeidstaker i en eller flere AFP-bedrifter.
  • Arbeidstakeren må fylle vilkårene for minst 20 % alderspensjon på uttakstidspunktet.
  • AFP kan tidligst tas ut fra og med måneden etter fylte 62 år.
  • Du kan ikke motta AFP samtidig som du har uføretrygd.

 Beregning av AFP

  • AFP utgjør 0,314 % av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G (kr. 708 992 fra 01.05.2019).
  • Det gis opptjening til og med det 61. året.
  • AFP kan ikke tas ut gradert, kun 100 %.

Hvor stor pensjon gir AFP?

Om du velger å ta ut AFP i privat sektor før du fyller 67 år, vil du få deler av pensjonen utbetalt som et kronetillegg frem til du fyller 67 år. Den livsvarige delen av AFP reduseres slik at du totalt sett skal få like mye utbetalt uansett når du velger å ta ut AFP i privat sektor, forutsatt at du lever like lenge som den statistisk forventede levealderen for ditt årskull. Prinsippet er det samme som for alderspensjon fra NAV og kalles nøytralt uttak.

Størrelsen på AFP-pensjonen vil avhenge av antall år med opptjening og størrelsen på årlig pensjonsgivende inntekt. Jevn opptjening av inntekter tilsvarende 4 – 6 G vil før fylte 67 år gi en månedlig AFP på 5000 – 7000 kr.

Hvordan søker du om AFP?

Du søker om AFP i privat sektor samtidig som du søker om alderspensjon fra folketrygden. Søknaden vil først bli sendt til Fellesordningen for AFP. Fellesordningen vurderer om de bedriftsmessige vilkår for AFP er oppfylt. Dersom Fellesordningen finner at disse vilkårene er oppfylt, går saken til NAV, som vurderer om søkeren fyller vilkårene for uttak av alderspensjon fra ønsket uttakstidspunkt. NAV fatter vedtak og sender dette til søkeren.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund