Avtalefestet pensjon i offentlig sektor

I forrige ukes blogginnlegg så vi at AFP-ordningen i privat sektor ble endret ved pensjonsreformen som kom i 2011. I offentlig sektor ble AFP-ordningen i store trekk videreført som tidligere. Denne uken skal vi se på hovedtrekkene i AFP-ordningen i offentlig sektor.

Vilkår for AFP

 • Retten til AFP følger av ansettelse hos arbeidsgiver i offentlig sektor. Stillingen må gi rett til medlemskap i Statens Pensjonskasse, KLP eller andre tilsvarende pensjonskasser som tilbyr AFP i offentlig sektor.
 • Arbeidstakeren må ha fylt 62 år og være i lønnet arbeid på uttakstidspunktet.
 • Arbeidstakeren må ha en pensjonsgivende inntekt på uttakstidspunktet som omregnet til årsinntekt overstiger grunnbeløpet i folketrygden. Tilsvarende inntekt må også være opptjent i året før uttaksåret.
 • Arbeidstakeren må ha fått godskrevet pensjonspoeng i folketrygden for minst 10 år i perioden fra og med det året vedkommende fylte 50 år til og med året før uttaksåret.
 • Den gjennomsnittlige pensjonsgivende inntekten må være minst to ganger grunnbeløpet i folketrygden i de 10 beste inntektsårene etter 1966.

Beregning av AFP

I alderen 62 – 64 år: AFP beregnes på samme måte som en alderspensjon fra folketrygden, med grunnpensjon basert på botid og tilleggspensjon basert på opptjening. Den eneste forskjellen er at AFP ikke levealdersjusteres. Det utbetales et skattepliktig AFP-tillegg på kr. 20 400 kroner per år. Det medregnes fremtidige pensjonspoeng til og med det året søkeren fyller 66 år.

I alderen 65 – 66 år: For disse årskullene beregnes AFP etter særskilte regler i pensjonskassene, såkalt tjenestepensjonsberegnet AFP. Dersom den folketrygdberegnede pensjonen gir best resultat, kan søkeren beholde denne ved fylte 65 år.

I tjenestepensjonsberegnet AFP inngår en individuell garanti som gjelder til og med 1958-kullet. Garantien innebærer en AFP på 66 % av sluttlønnen ved full opptjening (som regel 30 års medlemskap i pensjonsordningen).

Utbetaling av AFP

 •  AFP avkortes prosentvis mot arbeidsinntekt. Er arbeidsinntekten under 15 000 kroner per år, utbetales uavkortet AFP.
 • AFP blir ikke levealdersjustert som AFP i privat sektor eller alderspensjon fra folketrygden.
 • Det gjennomføres hvert år et etteroppgjør for å kontrollere om utbetalt AFP samsvarer med forventet inntekt. Dette kan resultere i etterbetaling eller tilbakekreving av AFP.
 • Følgende ytelser fra folketrygden kan ikke kombineres med AFP i offentlig sektor:
  • arbeidsavklaringspenger
  • uføretrygd
  • pensjon til gjenlevende ektefelle
  • alderspensjon

Hvordan søker du om AFP?

Du tar kontakt med arbeidsgiveren din som fremskaffer søknadsskjema som er tilpasset den ordningen du er medlem i. Utfylt søknadsskjema blir sendt til aktuell pensjonsordning, som vurderer de kollektive vilkårene som er nevnt over. Søknadsskjemaet sendes så til NAV, som foretar en serviceberegning for pensjonsordningen (gjelder søknader før fylte 65 år). For medlemmer i Statens Pensjonskasse er det NAV som fatter vedtak i saken.

Avtale om ny AFP-ordning

Regjeringen og partene i arbeidslivet ble våren 2018 enige om en ny AFP-ordning for ansatte i offentlig sektor. Den nye ordningen ligner i store trekk på ordningen i privat sektor. Den vil innføres fra 2020 og gjelde for de som er født i 1963 eller senere. Du kan lese mer om denne nye ordningen i blogginnlegget «Ny offentlig tjenestepensjon – avtalen er i havn».

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund