Om skjermingstillegg og pensjon

Tidligere uføretrygdede har ikke samme mulighetene som arbeidsføre til å være i arbeid etter fylte 67 år. Skjermingstillegget til uføre skal delvis skjerme tidligere uføretrygdede fra levealdersjustering av alderspensjonen. Størrelsen på  skjermingstillegget vil øke for hvert årskull fordi effekten av levealdersjusteringen blir sterkere for hvert årskull.

Skjermingstillegget kan ikke tas ut fleksibelt og skal ikke graderes slik som alderspensjon. Tillegget blir dermed beregnet med samme beløp ved uttak av hel alderspensjon som ved uttak av gradert pensjon.

Et eksempel

Karl mottok 50 prosent gradert uføretrygd. Uføretrygden ble omregnet til 50 prosent alderspensjon fra 67 år i et automatisk vedtak. I vedtaket om alderspensjon sto det blant annet at han ville få 221 kroner hver måned i skjermingstillegg. Karl søkte så om 100 prosent alderspensjon fra 67 år, og fikk et nytt vedtak om alderspensjon. Beregnet pensjon ble mindre enn 2 ganger 50 prosent alderspensjon, og Karl tok kontakt med oss i NAV for å få en forklaring.

Karl mottok 221 kroner per måned i skjermingstillegg. 50 prosent alderspensjon ble i dette tilfellet beregnet til totalt 12 400 kroner per måned. Karl forventet at alderspensjonen fra 67 år ville bli 2×12 400, altså 24 800 kroner. Fra fylte 67 år vil tillegget hans fortsatt bli beregnet til 221 per måned, samtidig som de andre delene av pensjonen dobles. Den samlede pensjonen blir dermed 24 358, altså noe mindre enn forventet.

Kan du ha rett til skjermingstillegg?

  • Bestemmelsen gjelder deg som er født 1944-1953,
  • og som går over fra uføretrygd til alderspensjon ved 67 år.
  • Det er et vilkår for skjermingstillegg at du faktisk mottar uføretrygd ved 67 år og alderspensjon fra måneden etter at du fylte 67 år.

Du vil ikke ha rett til skjermingstillegg

  • Hvis du tidligere har mottatt uføretrygd som er opphørt eller stoppet på grunn av hvilende pensjonsrett på det tidspunkt du fyller 67 år.
  • Du velger å utsette uttak av alderspensjon til et senere tidspunkt.

Skjermingstillegg er en midlertidig ordning

Regjeringen har tidligere varslet at den endelige skjermingsordningen for uføre vil bli tilpasset til hvordan den arbeidsføre delen av befolkningen velger å tilpasse seg levealdersjusteringen. Ny ordning vil ikke ha betydning for personer som allerede har fått skjermingstillegg.

Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt forslag om regler for uføres alderspensjon på høring. Forslaget innebærer at alderspensjon til uføre født 1954 og senere skal levealdersjusteres på lik linje med alderspensjon til arbeidsføre. Endringen er ment å gjelde fram til utviklingen endres og behovet for skjerming oppstår.

I høringsnotatet kan du lese mer om forslaget. Høringsfristen er 13. desember 2019.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer