Hva er alderspensjon?

Alderspensjonen fra NAV skal sikre at du har inntekt den dagen du blir pensjonist. Alderspensjon er fundamentet i pensjonssystemet vårt, og står i forhold til hva du har hatt i inntekt gjennom arbeidslivet.

Alderspensjon fra 67 år er hovedregelen

Den alminnelige aldersgrensen er 67 år. Det vil si at alle som fyller inngangsvilkårene har garantert rett til alderspensjon fra og med måneden etter fylte 67 år. Det er medlemskap i folketrygdens pensjonsdel som danner grunnlag for pensjonsrett.

Fleksibel alderspensjon

Dagens pensjonssystem er fleksibelt. Dette er sant både når det gjelder tidspunktet for pensjon og hvor stor del av pensjonen du tar ut. Hvis opptjeningen er høy nok, kan du ta ut hele eller deler av alderspensjonen så tidlig som fra 62 år. Du kan også starte uttaket av alderspensjon så sendt som fra 75 år. Du kan velge å spare deler av pensjonen, og du kan variere mellom ulike uttaksgrader.

Tidlig alderspensjon betyr pensjon over flere år. Du vil derfor få mindre i årlig pensjon, slik at samlet utbetaling blir den samme som hvis du tar ut alderspensjonen senere. Dette kaller vi nøytralt uttak.

Alderspensjon og arbeid kan kombineres

Mange fortsetter å jobbe fulltid eller deltid også etter at de begynner å ta ut alderspensjon. Fortsatt arbeid vil som hovedregel ikke gi deg mindre i pensjon – de fleste vil få MER i framtidig alderspensjon som et resultat av fortsatt inntekt.

Hva vil jeg få i alderspensjon?

Det er et mål at størrelsen på alderspensjonen skal gjenspeile det du har hatt i arbeidsinntekt. Logg deg inn på Ditt NAV og klikk deg videre til Din pensjon. Her kan du se pensjonsopptjeningen din, og i kalkulatoren kan du beregne dine egne muligheter for uttak av alderspensjon. Her ser du hva ulike valg kan bety for størrelsen på den årlige pensjonen, og hva fortsatt arbeid kan bety for framtidig pensjon. Din Pensjon skal hjelpe deg til å ta et informert valg om pensjon.

Alle som har rett til alderspensjon, er garantert en viss minstestørrelse på alderspensjonen. Størrelsen på alderspensjonen avhenger av blant annet sivilstand. Garantert pensjon til en enslig pensjonist utgjør, etter skatt, ca halvparten av en gjennomsnittslønn. Har du mindre enn 40 år med trygdetid i Norge, vil denne garantien utgjøre like mange 40-deler som du har år med trygdetid.

Mer informasjon om alderspensjon?

Du kan også lese mer på www.nav.no eller ringe NAV Kontaktsenter Pensjon på 55 55 33 34.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer