Gjenlevendetillegg i alderspensjon

Mange mottakere av gjenlevendepensjon som er født etter 1953, har i november fått et brev fra NAV med informasjon om at det fra 2020 ikke lenger gis gjenlevendetillegg i ny alderspensjon. Hva går de nye reglene ut på, og hva innebærer dette for deg som i dag mottar gjenlevendepensjon?

Hva går de nye reglene ut på?

På visse vilkår har de som søker alderspensjon som gjenlevende ektefelle rett til et gjenlevendetillegg i alderspensjonen. De som er født før 1954, får beregnet hele dette gjenlevendetillegget etter de gamle reglene i folketrygden. Dette er det ingen endringer i.

De som berøres av endringene, er gjenlevende ektefelle som er født mellom 1954 og 1957. De får beregnet alderspensjonen sin etter en kombinasjon av gamle og nye opptjeningsregler som følger:

  • Er du født i 1954 får du beregnet 9/10 etter gamle regler og 1/10 etter nye regler.
  • Er du født i 1955 får du beregnet 8/10 etter gamle regler og 2/10 etter nye regler.
  • Er du født i 1956 får du beregnet 7/10 etter gamle regler og 3/10 etter nye regler.
  • Er du født i 1957 får du beregnet 6/10 etter gamle regler og 4/10 etter nye regler.

Etter folketrygdloven § 20-19a vil personer som er født i 1954 – 1957 og som fyller vilkårene om alderspensjon til gjenlevende ektefelle, ha rett til et gjenlevendetillegg i den delen av alderspensjonen som beregnes etter nye regler når pensjonen tas ut innen utgangen av 2019.

Gjenlevende ektefeller som søker alderspensjon fra 2020, vil med andre ord bare få beregnet gjenlevendetillegget i den delen av alderspensjonen som beregnes etter gamle regler.

Hva betyr dette for deg som ønsker å søke om alderspensjon?

La oss illustrere virkningen av de nye reglene med tre eksempler:

Knut er enkemann og født i 1953. Knut søker alderspensjon fra februar 2020, og fyller vilkårene for å få beregnet et gjenlevendetillegg i sin alderspensjon. Knut får beregnet hele alderspensjonen sin etter de gamle opptjeningsreglene. Han blir derfor ikke berørt av de nye reglene. Hele alderspensjonen hans vil bli beregnet med gjenlevenderett.

Kari er enke og født i 1955. Kari har søkt om alderspensjon fra desember 2019. Kari skal ha beregnet alderspensjonen både etter gamle og nye opptjeningsregler. Siden Kari søker om uttak av alderspensjon før 2020, får hun beregnet et gjenlevendetillegg i alderspensjonen både etter gamle og nye opptjeningsregler. Heller ikke Kari blir berørt av de nye reglene.

Liv er enke og født i 1956. Liv har søkt om alderspensjon fra januar 2020. Liv skal ha beregnet alderspensjonen både etter gamle og nye opptjeningsregler. Siden Liv søker om alderspensjon fra 2020, er det bare den delen av alderspensjonen som beregnes etter de gamle reglene (70 %) som vil bli beregnet med gjenlevenderett. Liv vil ikke få beregnet gjenlevendetillegg i den delen av alderspensjonen som beregnes etter de nye reglene (30 %).

Du finner mer informasjon om gjenlevendetillegg i alderspensjon på www.nav.no.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund