Endringer i retten til ektefelletillegg og barnetillegg i alderspensjon

Regjeringen har foreslått endringer i vilkårene for rett til barnetillegg og ektefelletillegg i alderspensjon ved opphold i utlandet. Endringene gjelder også for mottakere av enkelte andre trygdeytelser. Et flertall i Stortinget har nylig sluttet seg til Regjeringens forslag.

Endringsforslagene

Folketrygdloven §§ 3-24 og 3-25 gir regler for rett til ektefelletillegg og barnetillegg i alderspensjon. I de nåværende reglene er det ikke stilt krav til bosted hverken for de som mottar tillegget eller de som det mottas tillegg for. Endringsforslagene kan oppsummeres i tre punkter:

  • Det foreslås innført som vilkår for rett til ektefelletillegg til alderspensjon at den forsørgede ektefellen er bosatt og oppholder seg i Norge.
  • Det foreslås innført som vilkår for rett til barnetillegg at det barn det mottas tillegg for må være bosatt og oppholde seg i Norge.
  • Det foreslås å innføre som vilkår for rett til ektefelle- og barnetillegg at mottakeren er bosatt i Norge.

Formålet med forslagene er å begrense velferdseksport, samt å stramme inn på offentlig støtte til foreldre som sender barn til land hvor de potensielt kan risikere å bli utsatt for tvang og omsorgssvikt, og på denne måten søke å forebygge slike handlinger.

Unntak for vilkår om opphold i Norge

Forslag om krav til bosted i Norge inneholder følgende viktige unntak:

  • Kravene om bosted i Norge gjelder ikke for bosetting i land som Norge har avtale med, blant annet EØS-landene. Regjeringen har i forslaget til Stortinget erkjent at Norge, som følge av internasjonale avtaler og konvensjoner på trygdeområdet, har et begrenset handlingsrom for å innskrenke eksport av forsørgingstillegget.
  • Det er foreslått unntak for ektefeller eller barn som er pliktige medlemmer av folketrygden ved bosetting i utlandet, og mottakere av alderspensjon som er pliktige medlemmer ved bosetting i utlandet.
  • Det foreslås unntak fra vilkår om opphold i Norge for ektefelle og barn ved kortvarig opphold i utlandet. Kortvarig opphold forstås om opphold inntil 90 dager i en tolvmåneders periode.

Hvem blir i størst grad påvirket av endringene?

Statistikk fra 2017 viser at det var 99 alderspensjonister bosatt i land uten trygdeavtale med Norge som mottok barnetillegg. Følgende land hadde mer enn 10 mottakere: Thailand, Filippinene og Marokko.Det var i 2017 i alt 374 alderspensjonister bosatt i land uten trygdeavtale som mottok ektefelletillegg. Følgende land hadde mer enn 10 mottakere: Thailand, Filippinene, Marokko, Pakistan og Brasil.

Det er vedtatt at de nye reglene trer i kraft fra 1. juli 2020.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund