Hvorfor spør NAV om utenlandsopphold når du søker om alderspensjon?

Den som søker alderspensjon fra NAV, blir i søknadsskjemaet bedt om svare på følgende spørsmål: «Har du bodd eller arbeidet utenfor Norge etter at du fylte 16 år?» Hvorfor spør NAV om dette?

Det er det to årsaker til:

  1. Utenlandsopphold har betydning for vurdering av medlemskap og trygdetid.
  2. Du kan ha rett til pensjon fra andre land enn Norge.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på disse to punktene og hvordan de påvirker behandlingen av en søknad om alderspensjon.

Vurdering av medlemskap og trygdetid

For å ha rett til ytelser fra folketrygden, for eksempel alderspensjon, er det et vilkår at den som søker er medlem av folketrygden. Hovedregelen er at den som bor eller arbeider i Norge er medlem av folketrygden. Motsatt er hovedregelen at du ikke er medlem av folketrygdloven dersom du bor eller arbeider utenfor Norge.

Trygdetid er en faktor som inngår i beregningen av alderspensjon. Som trygdetid regnes perioder fra fylte 16 år til og med det 66. året hvor en søker har vært medlem av folketrygden. I tillegg regnes som trygdetid kalenderår fra 67 til 75 år hvor det opptjenes pensjonspoeng. Full trygdetid er 40 år. Dersom trygdetiden er lavere enn 40 år blir alderspensjonen redusert.

For at NAV skal kunne vurdere og fastsette korrekte perioder for medlemskap og trygdetid, er vi avhengige av å ha korrekte og fullstendige opplysninger om perioder hvor du har bodd eller arbeidet i utlandet. Derfor er det så viktig at du opplyser om alle utenlandsopphold i søknadsskjemaet, selv om du tenker at det ikke har betydning for søknaden om alderspensjon.

Pensjonsrettigheter fra andre land

Den andre grunnen til at NAV spør om utenlandsopphold når du søker om alderspensjon, er knyttet til eventuelle pensjonsrettigheter i andre land. Her kan vi skille mellom to typer av land:

  • Land som Norge har trygdeavtale med.
  • Land som Norge ikke har trygdeavtale med.

Dersom du har bodd eller arbeidet i et land som Norge har trygdeavtale med, vil NAV på dine vegne undersøke om du kan ha rett til pensjon fra dette landet. De landene i Europa som er omfattet av EØS-avtalen, er eksempel på slike land. Har du bodd eller arbeidet i EØS-land, vil en søknad om alderspensjon til Norge også regnes som en søknad om alderspensjon til andre EØS-land. NAV vil i slike tilfeller søke om alderspensjon til andre EØS-land for deg. For å kunne gjøre det, er vi avhengig av å få kjennskap til utenlandsoppholdet. Derfor er det så viktig at du informerer oss om slike utenlandsopphold når du søker om alderspensjon.

Dersom du har bodd eller arbeidet i land som Norge ikke har trygdeavtale med, må du selv sørge for å ordne med eventuelle pensjonsrettigheter fra utlandet.

Ta gjerne kontakt med oss via selvbetjeningsløsningen Din Pensjon eller på telefon 55 55 33 34 dersom du er usikker på spørsmål om utenlandsopphold eller andre punkter knyttet til søknad om alderspensjon.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund