Kvinner og pensjon

Kvinner får vesentlig lavere pensjon enn menn. I 2019 var den gjennomsnittlige alderspensjonen til kvinner 18 117 kroner per måned. Til sammenligning mottok menn i gjennomsnitt 22 708 kroner per måned. Menn mottok dermed i snitt 4 600 kroner mer i pensjon enn kvinner i 2019.

Hva betyr dette for månedsbudsjettet?

Kvinner fikk i snitt 4 600 kroner mindre i pensjon per måned i 2019, og mottok med det 80 prosent av det menn mottok per måned. Tallene gjelder alle aldersgrupper sett under ett. Ulikhetene er størst i de øverste aldersgruppene. For noen kvinner betyr dette lite i det daglige. For andre har det mye å si for levestandard og i forlengelsen av dette for livskvalitet.

Det mest vanlige er å ta ut pensjon enten fra 62 år eller fra 67 år

Flere menn enn kvinner får innvilget alderspensjon fra 62 år, og kvinner får oftere enn menn innvilget alderspensjon første gang fra 67 år. Menn kan i større grad enn kvinner velge å ta ut hele eller deler av alderspensjonen tidlig. Dette handler i hovedsak om høyere lønn, lavere innslag av deltidsarbeid og flere yrkesaktive år blant menn enn blant kvinner.

Om minste pensjonsnivå og kjønn

Omtrent 25 prosent av kvinnelige pensjonsmottakere får pensjon beregnet etter minste pensjonsnivå. Til sammenligning er færre enn 5 prosent av mennene i denne gruppen. Det er spesielt de eldre kvinnene som mottar minste pensjonsnivå. Til sammenligning ser vi at i aldersgruppa 67-69 år mottok 4,9 prosent av kvinnene, og 1,7 prosent av mennene i 2019.

Gradert uttak av pensjon

Mange kvinner mottar gradert pensjon. Noen fordi de har andre inntekter og ønsker å spare deler av pensjonen, andre fordi de ikke fyller vilkår for høyere uttaksgrad. 24,4 prosent av kvinnelige alderspensjonister i aldersgruppen 62-66 år mottok gradert pensjon ved utgangen av september 2019. Kun 9,9  prosent av de mannlige alderspensjonistene i samme aldersgruppe mottok gradert pensjon i samme periode.

Flere menn enn kvinner antas å ha fordel av å ta ut alderspensjonen tidlig. Samtidig er det flere menn enn kvinner som har nok opptjening og kan velge tidlig uttak av pensjon. Også her ser vi at forskjellen mellom kjønnene er mindre i yngre årskull enn hos eldre årskull.

Forskjellen mellom menn og kvinner skyldes lavere lønn, større innslag av deltidsarbeid og færre yrkesaktive år blant kvinner. Samfunnsendringer gjør at forskjellene blir mindre i årene framover.

Hvordan kan du påvirke din pensjon?

Vi kvinner tjener fortsatt gjennomsnittlig mindre enn menn, vi jobber ofte færre år enn menn og i tillegg jobber vi oftere deltid på grunn av omsorgsoppgaver. Når alle år med inntekt får betydning for framtidig alderspensjonen, fører dette til lavere pensjon for mange kvinner.

  • Arbeid er en nøkkelfaktor. Det er som hovedregel inntekten din som avgjør størrelsen på den fremtidige pensjonen din.
  • Sett deg inn i hvilken tjenestepensjonsordning som gjelder på din (framtidige) arbeidsplass.
  • Del på omsorgsarbeid i familien, hvis dette er mulig. Husk også på at du kan søke om omsorgsopptjening hos NAV og omsorgslønn fra kommunen.
  • Vurder om du har behov for å spare litt i tillegg til pensjonsordningen du har hos arbeidsgiver
  • Og: Venter du med å ta ut alderspensjon, får du mer i månedlig pensjon.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer

 

 

Kilder til artikkelen er alderspensjonsstatistikk på nav.no.