AFP i offentlig sektor og ekstra arbeid ved Covid-19

Behov for ekstra arbeidskraft i helsesektoren er stort som følge av korona. Dette har medført en midlertidig regelendring for ansatte med AFP i offentlig sektor.

Vanligvis blir AFP i offentlig sektor avkortet mot arbeidsinntekt. Tjener du over 15 000 kroner per år ved siden av AFP, vil AFP utbetalingen bli redusert. På grunn av situasjonen med koronaviruset har regjeringen nå gjort unntak for denne regelen hvis du mottar:

  • alderspensjon fra tjenestepensjonsordning i offentlig sektor (f.eks. KLP og Statens pensjonskasse)
  • avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor (gjelder fra 16. mars og fram til 1. november)

Unntaket gjelder for arbeid i helsetjenesten, både om det er frivillig eller om du er blitt beordret. Unntaksregelen gjelder for offentlig helse-, omsorg- og sosialtjeneste, folkehelsearbeid, men også for arbeid hos private aktører som tilbyr helse- og omsorgstjenester i henhold til lov eller avtale.

Ansatte i private helsevirksomheter som ikke har tilknytning til offentlig tilbud får bare unntak fra inntektsavkortning ved beordret tjeneste.

Lurer du på hvilke regler som gjelder for deg får du mer informasjon hos din tjenestepensjonsordning.

Må jeg melde fra til NAV om arbeid?

Er du medlem i Statens Pensjonskasse og mellom 62 og 64 år trenger du ikke å melde fra til NAV om arbeid du utfører i forbindelse med koronaviruset. Ved etteroppgjøret for inntektsåret 2020, som kommer høsten 2021, melder du fra til NAV om inntekt du har hatt som følge av arbeid ved koronaviruset. Dokumentasjon om denne inntekten får du fra arbeidsgiveren din.

Forfatter av blogginnlegget er Stine Klepp Tryggestad, Styringsenheten i NAV Familie- og pensjonsytelser