Omsorg for syke eller funksjonshemmede barn

Mange foreldre tar seg av barn med særskilte behov for omsorg. Hvis du tar deg av syke eller funksjonshemmede personer som har behov for pleie, kan du få pensjonsopptjening for omsorgsarbeid. Omsorgsopptjening er en ordning som bidrar til at du kan få høyere pensjon når du blir pensjonist.

Dette gjør NAV automatisk                      

Når barna er små – fra 0 til 5 år – godskrives omsorgsopptjening på grunnlag av mottatt barnetrygd. Dette gjøres oftest i en automatisk prosess, og uten at du må søke. Det samme gjelder hvis barnet mottar forhøyet hjelpestønad sats 3 eller 4, fordi disse satsene alltid gir rett til omsorgsopptjening.

Søknad om omsorgsopptjening                             

Du som har omsorg for et sykt eller funksjonshemmet barn kan ha rett til omsorgsopptjening for større barn, også når barnet ikke mottar hjelpestønad sats 3 eller 4. Du må da søke om dette. I noen tilfeller kan flere personer få innvilget omsorgsopptjening for samme person. Dette gjelder i tilfeller der omsorgsbehovet er så stort at for eksempel begge foreldrene hver for seg fyller vilkårene.

Hvordan søker du?

Hvis du ønsker å søke, må du sende inn søknadsskjema. Du kan søke når det har gått et halvt kalenderår. Når det gjelder 2020 kan du altså søke tidligst i juli 2020. Søknaden må senest sendes inn to år etter det året som søknaden gjelder for. Det vil si at hvis du vil søke for året 2018, må du søke senest innen utgangen av 2020.

For å få omsorgsopptjening, må visse krav oppfylles

  • Du må utføre omsorgsarbeid på minst 22 timer per uke.
  • Du må utføre omsorgsarbeid med en varighet på minst seks måneder per kalenderår. Reisetid på opptil en halv time per besøk kan regnes med.
  • Omsorgsarbeidet må i utgangspunktet være ulønnet. Noen ganger kan kommunen gi omsorgsstønad til personer som utfører pleie og omsorgsarbeid for familie. I slike tilfeller kan du også få omsorgsopptjening.
  • Du, og den du har omsorg for, må være medlemmer i folketrygden i omsorgsperioden.
  • Du kan få slik opptjening fra og med det året du fyller 17 år, til og med året du fyller 69 år.

Slik får du oversikt opptjeningen din

I Din pensjon finner du oversikt over opptjeningen din. Her kan du også overføre omsorgsopptjening til den andre forelderen. Hvis du mener du har rett til omsorgsopptjening, men ikke har fått dette godskrevet automatisk, kan du søke om dette. Dette gjelder for eksempel hvis du er medlem av folketrygden, men bosatt i utlandet.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer