Trygdeoppgjøret utsatt – hva betyr det for deg?

Trygdeoppgjøret for 2020 blir utsatt til høsten. Hva kan det bety for deg som alderspensjonist?

Regjeringen besluttet 6. april å utsette trygdeoppgjøret til høsten som følge av koronasituasjonen og at lønnsoppgjøret også er utsatt. Det betyr at det vil ta tid før resultatet av årets pensjonsregulering blir kjent. Oppgjøret vil likevel få virkning fra 1. mai, og NAV vil etterbetale tillegget når oppgjøret er klart.

Regjeringen har i dag i revidert nasjonalbudsjett lagt fram nye prognoser for lønnsvekst og prisvekst i 2020 på henholdsvis 1,5 og 1,0 prosent. Ut fra dette kan vi gi en prognose for hvordan årets pensjonsregulering vil slå ut for ulike grupper.

Slik det ser ut nå vil alderspensjonen din øke med 0,4 prosent med virkning fra 1. mai. På årsbasis gir det en økning i pensjonen på 1,0 prosent – det samme som prisveksten nå blir anslått til i 2020.

Om du er minstepensjonist, kommer du likevel bedre ut enn dette. For det første har alle minstepensjonister en litt gunstigere regulering. I tillegg har Stortinget vedtatt en særskilt økning i minstesatsene for enslige fra september 2019 på 4 000 kroner. Siden økningen trådte i kraft sent på året i 2019, får størstedelen av økningen virkning på den årlige pensjonen i 2020.

Vi kan dele inn alderspensjonistene i tre grupper og anslå følgende om hvordan trygdeoppgjøret slår ut på økningen i disponibel inntekt og kjøpekraft fra 2019 til 2020:

De ulike gruppene alderspensjonister kan regne med en inntektsøkning på mellom 1,0 og 2,5 prosent fra 2019 til 2020. Når vi tar hensyn til forventet prisvekst, kan alderspensjonister med pensjon utover minstepensjonen regne med uendret kjøpekraft i år. I 2019 fikk denne gruppen til sammenlikning en vekst i kjøpekraft på 0,2 prosent (0,3 prosent om vi også medregner endringer i skatteregler). Omtrent 6 av 7 alderspensjonister er i denne gruppen.

Minstepensjonistene – som utgjør omtrent 1 av 7 alderspensjonister – kan regne med økt kjøpekraft i 2020. Økningen er 0,2 prosent for gifte og samboende minstepensjonister. Det tilsvarer rundt 30 kroner mer å rutte med i måneden – når vi tar hensyn til prisveksten. For de enslige minstepensjonistene er økningen i kjøpekraft 1,5 prosent, tilsvarende omtrent 260 kroner mer i måneden. En gjennomsnittlig yrkesaktiv kan til sammenlikning vente å få 0,5 prosent økning i kjøpekraften i 2020.

Vi vil komme tilbake med et nytt blogginnlegg om dette i høst når trygdeoppgjøret har blitt gjennomført og vi vet hvordan pensjonsreguleringen i år faktisk ender.

Forfatter av blogginnlegget er Ole Christian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i NAV