Avkall på alderspensjon

En alderspensjonist kan i enkelte tilfeller gi avkall på retten til egen pensjon. Dette er aktuelt i tilfeller da det kan lønne seg for ektefellene totalt sett at den som har kortest trygdetid ikke tar ut sin alderspensjon. Hva betyr et avkall for ektefellens pensjon?

Ektefellens ytelser fastsettes da etter reglene for pensjonister som forsørger den andre ektefellen, forutsatt at vilkårene for øvrig er oppfylt. I praksis betyr dette at ektefellen med kortest trygdetid fraskriver seg retten til egen alderspensjon mot at den andre får ektefelletillegg, hel grunnpensjon og evt. høyere sats for særtillegg eller minste pensjonsnivå.

Vær oppmerksom på at du bare har adgang til å fraskrive deg pensjonen fram i tid. Ektefellens pensjon kan dermed omregnes tidligst fra måneden etter at avkall er gitt. Det må også settes fra krav om ektefelletillegg.

Avkall på alderspensjon kan trekkes tilbake

Noen ganger kan det oppstå behov for å få tilbake retten til pensjon. Dette kan være aktuelt for eksempel ved skilsmisse, hvis ektefellen mister retten til egen pensjon eller ved ektefellens død.

Du må selv gi beskjed til NAV hvis du ønsker å trekke tilbake avkall på alderspensjon. Husk at du også må søke om alderspensjon.

Du kan som hovedregel ikke få alderspensjon innvilget tilbake i tid. Velger du å trekke tilbake avkall på rett til alderspensjon, kan du derfor få innvilget alderspensjon først fra måneden etter at du har søkt om denne. Søker du om alderspensjon med gjenlevenderett etter fylte 67 år, kan likevel pensjonen innvilges fra måneden etter dødsfallet forutsatt at du søker i løpet av måneden etter at ektefellen døde.

Beregning av alderspensjon etter periode med avkall

Hvis du senere velger å trekke tilbake avkall på rett til alderspensjon, vil pensjonen bli beregnet som om du har mottatt hel alderspensjon fra det tidspunktet da det ble gitt avkall på den. Bestemmelsene om levealdersjustering og regulering kan altså ikke gi høyere pensjon som følge av en periode med avkall på denne.

  • Bestemmelsene om avkall på alderspensjon står i § 19-17 i Folketrygdloven.
  • En tilsvarende bestemmelse om avkall på uførepensjon står i § 12-14.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer