Nå endres retten til ektefelletillegg og barnetillegg i alderspensjon

Stortinget har med virkning fra 01.07.2020 vedtatt endringer i vilkårene for rett til barnetillegg og ektefelletillegg i alderspensjon. Endringene gjelder også for mottakere av uføretrygd. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva endringene går ut på.

De vedtatte endringene

Folketrygdloven gir regler for rett til ektefelletillegg og barnetillegg i alderspensjon. I de nåværende reglene er det ikke stilt krav til bosted hverken for de som mottar tillegget eller de som det mottas tillegg for. De vedtatte endringene kan oppsummeres i tre punkter:

  • For å få rett til ektefelletillegg er det et vilkår at den forsørgede ektefellen er bosatt og oppholder seg i Norge.
  • For å få rett til barnetillegg er det et vilkår at det barn det mottas tillegg for må være bosatt og oppholde seg i Norge.
  • Mottakeren av ektefelletillegg/barnetillegg må være medlem av folketrygden. Det vil i praksis si at mottakeren som hovedregel må være bosatt i Norge.

De som mister sitt forsørgingstillegg fra 01.07.2020 som følge av de nye reglene, vil likevel beholde retten til minstepensjonsnivå etter særskilt sats.

Formålet med endringene er å begrense velferdseksport, samt å stramme inn på offentlig støtte til foreldre som sender barn til land hvor de potensielt kan risikere å bli utsatt for tvang og omsorgssvikt, og på denne måten søke å forebygge slike handlinger. Du finner mer informasjon om dette på regjeringen.no.

Unntak for vilkår om opphold i Norge

Bestemmelsen om krav til bosted i Norge inneholder følgende viktige unntak:

  • Kravene om bosted i Norge gjelder ikke for bosetting i land som Norge har avtale med, blant annet EØS-landene.
  • Det gis unntak fra vilkår om opphold i Norge for ektefelle og barn ved kortvarig opphold i utlandet. Kortvarig opphold forstås som opphold inntil 90 dager i en tolvmåneders periode.

Eksempler

La oss illustrere de nye reglene med noen eksempler:

  • Knut mottar ektefelletillegg i alderspensjon for ektefelle som bor i Thailand. De nye reglene medfører at Knut sitt ektefelletillegg opphører fra 01.07.2020.
  • Kåre mottar barnetillegg i sin alderspensjon. Både Kåre og barnet bor i Norge.Barnet reiser til Russland 1. august for å besøke slektninger, og kommer tilbake til Norge 15. oktober. Kåre beholder barnetillegget sitt, da utenlandsoppholdet til barnet er under 90 dager.
  • Anne mottar ektefelletillegg i alderspensjon. 1. august flytter Anne og ektefellen til USA. Anne beholder retten til ektefelletillegg etter flytting fordi USA er et land som Norge har trygdeavtale med.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund