Uføretrygd – hva betyr den for din framtidige pensjon?

Får du nedsatt arbeidsevne på grunn av «sykdom, skade eller lyte», kan du få innvilget uføretrygd fra folketrygden. Hvis du får innvilget hel eller delvis uføretrygd vil du oppleve at inntekten går noe ned i forhold til om du fortsatte i jobb. Hva skjer da med pensjonsopptjeningen?

Uføretrygd og opptjening til alderspensjon

Når du får innvilget uføretrygd får du samtidig satt et uføretidspunkt. Pensjonsopptjening for årene etter uføretidspunktet beregnes på grunnlag av inntekten du hadde i de 3 beste av de 5 siste årene før uføretidspunktet. Du vil dermed få tilnærmet samme opptjening til pensjon som du hadde som arbeidstaker. Fikk du innvilget uføretrygd før 1.1.2015 beregnes pensjonsopptjeningen litt annerledes, men prinsippet er også her at du ikke skal tape pensjonsopptjening på å bli uføretrygdet.  Har du gradert uføretrygd får du opptjening etter uføregraden.

Begrensninger for opptjening

Enten du tjener opp til pensjon fra uføretrygd eller fra pensjonsgivende inntekt, er det noen begrensninger for opptjening. Det går et skille mellom de som får alderspensjon etter gammel og ny ordning. I gammel ordning tas opptjening mellom 1 og 12 G med i beregningen. For de siste 6 G vil bare 1/3 telle med. I ny ordning tas all opptjening opp til 7,1 G med. G = folketrygdens grunnbeløp, per i dag 99 858 kroner. Hvis du er født etter 1953, men før 1963, vil du få opptjening etter begge ordningene.

Uføretrygd og pensjonsopptjening fra arbeidsinntekt

Du som har ønske om og mulighet til det, kan få pensjonsopptjening fra arbeidsinntekt i tillegg til opptjeningen fra uføretrygden. Det er egne begrensninger for hvor mye pensjon du kan tjene opp når du har uføretrygd. For de som får innvilget uføretrygd etter 1. januar 2015, vil det ikke være anledning til å tjene opp mer enn det man ville fått fra 100 % uføretrygd. Samme regel gjelder for de som fikk innvilget før 1. januar 2015, men med ett unntak: De som fikk lavere opptjening enn 5G fra uføretrygden kan tjene opp pensjon inntil 5G.

Tjener du opp alderspensjon etter gammel ordning får godtgjort opptjening fra uføretrygden til og med ditt 66. år. Tjener du opp alderspensjon etter ny ordning får du kun opptjening til og med ditt 61. år. Du som er født etter 1953, men før 1963, vil også her berøres av to ulike ordninger.

Uføretrygd gir opptjening til AFP i privat sektor

Opptjening til AFP i privat sektor begrenser seg også opp til og med det 61. året og til inntekt opp til 7,1 G. Det er de samme begrensningene som for ny pensjonsordning. Du må imidlertid være i jobb frem til uttak av AFP, så dette gjelder bare de med gradet uføretrygd. Det er viktig å merke seg at man ikke kan motta AFP dersom man har mottatt uføretrygd etter fylte 62 år.

Tjenestepensjon

Opptjeningen til tjenestepensjon beregnes av tjenestepensjonsordningene. Du må derfor kontakte din tjenestepensjonsordning hvis du har spørsmål om hva uførepensjon vil ha å si for din framtidige tjenestepensjon. Du finner også mye informasjon om din tjenestepensjon på nettsiden minpensjon.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer