Hvordan henger tjenestepensjon og avtalefestet pensjon sammen med alderspensjon?

Tjenestepensjon og avtalefestet pensjon er viktige elementer i det norske pensjonssystemet. I dag er ordningene forskjellige i privat og offentlig sektor. Med nye regler vil ordningene bli noe mer like.

Alderspensjon fra folketrygden er for mange hovedkilden til inntekt etter at yrkeskarrieren er avsluttet. Samtidig har det norske pensjonssystemet flere elementer ved siden av alderspensjon som har betydning både for utbetalingene til den enkelte og for tidligpensjonering i arbeidslivet: tjenestepensjon og avtalefestet pensjon.

De aller fleste arbeidstakere er innmeldt i en tjenestepensjonsordning etter at obligatorisk tjenestepensjon ble lovfestet i 2006. Videre er et stort antall også ansatt på en arbeidsplass som har tariffavtale mellom arbeidsgiver og ansatte om avtalefestet pensjon (AFP). Dette gjelder alle offentlig ansatte og i overkant av 40 prosent av arbeidstakerne i privat sektor.

Tidspunkt for uttak

Siden 2011 har det vært mulig å ta ut alderspensjon fra og med 62 års alder. Du kan ta ut alderspensjon uavhengig av om du er i arbeid eller ikke.Søknad om alderspensjon er altså ikke lenger ensbetydende med et avsluttet yrkesliv. Samtidig er det flere yrkesgrupper som har såkalt særaldersgrense, organisert via tjenestepensjonsordningene.

Tjenestepensjon

Utbetalinger fra tjenestepensjonsordninger har for mange alderspensjonister stor økonomisk betydning. Per i dag er regelverket for tjenestepensjon i privat og offentlig sektor relativt ulikt.

  • Tjenestepensjon i privat sektor

I privat sektor finnes det såkalte innskuddsordninger, ytelsesbaserte ordninger og hybride ordninger. Hvor mye arbeidsgiveren din betaler inn til pensjonsordningen som andel av lønnen din og hva det vil gi deg i tjenestepensjon varierer mye.

  • Tjenestepensjon i offentlig sektor og samordning

Tjenestepensjon i offentlig sektor har en ytelsesbasert utforming. Variasjonen i nivå på utbetalt beløp mellom ulike pensjonsavtaler er mindre enn i privat sektor. Samtidig er det en del særordninger i offentlig sektor. En annen forskjell er at utbetalingene fra offentlige tjenestepensjonskasser samordnes med utbetalinger av alderspensjon fra folketrygden.

Samordning er fordeling av samlet pensjon fra folketrygden og offentlige tjenestepensjonsordninger. Pensjonen fra folketrygden betales fullt ut, mens offentlig tjenestepensjon reduseres etter bestemmelsene i samordningsloven. Det er ikke samordning mellom tjenestepensjon i privat sektor og folketrygden.

AFP

I offentlig sektor er AFP fortsatt en ordning for å slutte helt eller delvis i arbeid mellom 62 og 66 år. Det er ikke tillatt å kombinere AFP i offentlig sektor med alderspensjon.

AFP i privat sektor ble endret i 2011 og utbetales nå hovedsakelig som et livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Det er mulig å ta ut både AFP i privat sektor og alderspensjon samtidig som man er i jobb. For dem som ønsker og har rettigheter til det, er det også mulig å avslutte yrkeskarrieren fra 62 års alder og ta ut AFP i privat sektor sammen med alderspensjon.

Ved uttak av AFP i privat sektor før 67 års alder, utbetales det et såkalt kronetillegg fram til 67 år. Tillegget gir noe høyere AFP-utbetaling i alderen mellom 62 og 67 år. Samtidig blir utbetalingene etter 67 år lavere for dem som har mottatt dette tillegget.

Ny AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor

Nye regler for offentlig tjenestepensjon ble innført 1. januar 2020., og vil gjelde dem som er født i 1963 eller senere. Tjenestepensjonen blir et påslag til alderspensjonen, uten samordning med folketrygden. Den vil kunne kombineres med inntekt og kunne tas ut fra og med 62 år. Alle år i jobb fram til 75 år kan gi opptjening.

AFP i offentlig sektor vil bli endret fra 2025 og blir mer lik AFP i privat sektor, med et livslangt påslag til alderspensjonen. Det vil også komme en ordning med betinget tjenestepensjon for dem som ikke kvalifiserer til den nye AFPen i offentlig sektor.

Forfatter av blogginnlegget er Bjørn Halse, Statistikkseksjonen, Kunnskapsavdelinga, NAV