AFP etteroppgjør for 2019

Du som har AFP fra Statens Pensjonskasse og var under 65 år i 2019, vil i løpet av de neste ukene motta et brev om AFP etteroppgjør. AFP etteroppgjør er en årlig avregning for å kontrollere om din AFP har vært riktig beregnet og utbetalt i foregående kalenderår. Nå er det inntektsåret 2019 som kontrolleres.

Du som mottar AFP i privat sektor vil ikke motta brev fra NAV ettersom denne fritt kan kombineres med arbeid, og derfor ikke er omfattet av etteroppgjøret.

Du må sjekke inntekten

Det er ikke all inntekt som skal være med i vurderingen av hvorvidt du har fått utbetalt riktig AFP. Det er derfor viktig at du kontrollerer beregningen du får fra NAV uansett om du har mottatt brev med vedtak om ingen endring av AFP, varsel om for mye utbetalt AFP, eller vedtak om for lite utbetalt AFP.

Opplysningene NAV får fra Skatteetaten om inntekten din viser ikke hva som er opptjent før eller etter uttak av AFP, denne informasjonen trenger vi hjelp fra deg til å dokumentere. Eksempel på inntekter som ikke skal være med i etteroppgjøret:

  • Inntekt opptjent før første uttak av AFP
  • Feriepenger opptjent før første uttak av AFP

Ser du at beregningen i brevet du har mottatt kan være feil, sender du inn korrigerte inntektsopplysninger om hvilke inntekter du har hatt, og når på året inntekten ble mottatt. Dokumentasjon vi trenger er lønnslipper eller lignende. NAV vil da vurdere saken på nytt, før det eventuelt fattes nytt eller endelig vedtak i saken.

Det er verdt å merke seg at avregningen av etteroppgjøret tar utgangspunkt i en beregning av hvor mye du normalt ville tjent når du tar ut AFP første gangen (uttaksåret).

 Saksgang

NAV behandler fortløpende sakene i etteroppgjøret etter at vi har mottatt korrigerte inntektsopplysninger.

Av erfaring vil majoriteten av sakene om etteroppgjør bli behandlet innen en måned etter at NAV har mottatt tilbakemelding fra pensjonsmottakeren. Dersom pensjonisten ikke har svart på varsel om for mye utbetalt, blir det etter 6 uker automatisk sendt ut vedtak om for mye utbetalt AFP.

Mer informasjon om AFP etteroppgjør finner du på nav.no, eller du kan ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 34.

Forfatter av blogginnlegget er Tore Halvorsen, avdelingsdirektør i NAV Familie- og pensjonsytelser Porsgrunn