Pensjon for deg som er født i 1963 og senere

Ved pensjonsreformen i 2011 kom det nye regler for opptjening til alderspensjon i folketrygden. Virkningene av de nye opptjeningsreglene avhenger av når du er født.

Regler for opptjening av alderspensjon i folketrygden er fordelt slik:

Vi skal nå se nærmere på de nye opptjeningsreglene i folketrygden. De vil gjelde delvis for de som er født mellom 1954 og 1962 og i sin helhet for de som er født i 1963 eller senere.

Den nye opptjeningsmodellen i folketrygden

I den nye opptjeningsmodellen i folketrygden er todelingen mellom grunnpensjon og tilleggspensjon erstattet av inntektspensjon. I den nye modellen vil de som har høye eller ordinære inntekter tjene opp til alderspensjon i folketrygden på grunnlag av inntekt.

Også i den nye opptjeningsmodellen er det fastsatt et minste pensjonsnivå. De som har lav inntekt eller ingen inntekt, vil få beregnet en garantipensjon på grunnlag av botid i Norge, slik at de når minste pensjonsnivå. Dette nivået tilsvarer minstepensjon etter det gamle regelverket. Den nye opptjeningsmodellen kan illustreres på følgende måte:

 Inntektspensjon – sentralt i ny opptjeningsmodell

  •  Det gis opptjening for 18.1 % av all pensjonsgivende inntekt opp til 7.1 ganger grunnbeløpet i folketrygden (nå kr. 719 592).
  • Det gis også opptjening for avtjent verneplikt, dagpenger, omsorgsarbeid samt andre ytelser i folketrygden som tidligere.
  • Inntekt fra alle år mellom 13 år og 75 år teller med i opptjening av inntektspensjon.
  • Inntektene som tjenes opp i den nye opptjeningsmodellen går inn i en pensjonsbeholdning. Når du skal ta ut alderspensjon, er det pensjonsbeholdningen som benyttes som grunnlag for utbetaling av pensjon.

Garantipensjon

Garantipensjon gis til den som har tjent opp liten eller ingen inntektspensjon. Størrelsen på garantipensjonen avhenger av sivilstand og ektefellens inntekt. I likhet med minstepensjonen i det gamle regelverket, beregnes garantipensjonen på grunnlag av botid i Norge. 40 års botid i Norge gir full garantipensjon. Garantipensjonen fastsettes i to satser, avhengig av sivilstand.

Eksempler

La oss illustrere opptjeningen etter det nye regelverket med noen eksempler:

  • Opptjening av pensjonsgivende inntekt

Kari, f. 1966, har i 2019 hatt en pensjonsgivende inntekt på kr 850 000. Hun får kun opptjening til alderspensjon i folketrygden for inntekt opp til 7.1 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I 2019 var dette kr 701 949. Karis opptjening i 2019 blir derfor: kr 701 949 x 0.181 = kr 127 053.

  • Opptjening for omsorgsarbeid

Petter, f. 1965, har i 2019 ikke vært i inntektsgivende arbeid. Han har hatt omsorg for små barn under 6 år. For dette får han opptjening til alderspensjon for en inntekt tilsvarende 4,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. I 2019 tilsvarte dette en inntekt på kr 444 897. Petters opptjening i 2019 blir derfor: kr 444 897 x 0.181 = kr 80 526.

Mer informasjon om pensjon finner du på www.nav.no.

Forfatter av blogginnnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund