Kan du ha rett til supplerende stønad?

Kan du ha rett til supplerende stønad?Supplerende stønad er en ytelse som du kan få dersom du har kort botid i Norge ved fylte 67 år. Formålet med ytelsen er å sikre en minsteinntekt som tilsvarer garantipensjon i Norge.

Hvem kan få supplerende stønad?

De viktigste vilkårene for rett til supplerende stønad er at du:

 • Har fylt 67 år.
 • Har lovlig oppholdstillatelse, er bosatt og oppholder deg i Norge.
 • Har en samlet inntekt som er lavere enn minste pensjonsnivå.
 • Har formue under ½ G; for tiden 50 675 kroner. (Rimelig primærbolig og en bil holdes utenom.)
 • Ikke fikk din første oppholdstillatelse i familiegjenforening med barn, barnebarn, nevø eller niese med krav til underhold.

Hva kan du få utbetalt?

 • Du kan få utbetalt supplerende stønad slik at din samlede inntekt når gjeldende satser tilsvarende garantipensjonen. Det er ulike satser. Ordinær sats for enslige som deler bolig med andre voksne og de med ektefelle over 67 år. Høy sats for enslige stønadsmottakere og de med ektefelle under 67 år. Hvis du har ektefelle eller samboer, er det samlet formue som legges til grunn.
 • For å beregne hvor mye du kan få, kan du se satsene på nav.no. Stønaden blir utbetalt hvis den utgjør minst 2 % av full supplerende stønad høy sats.
 • Supplerende stønad er behovsprøvd. All inntekt fra Norge og utlandet trekkes fra når stønaden skal beregnes.
 • Stønaden innvilges for 12 måneder om gangen. To ganger i løpet av stønadsperioden må du på kontrollsamtale hos NAV-kontoret ditt.
 • Supplerende stønad utbetales en gang pr. måned, vanligvis den 20. i hver måned.
 • Dersom du blir innlagt i institusjon, opphører supplerende stønad andre måned etter innleggelse, hvis oppholdet helt eller delvis er dekt av det offentlige.

Hvordan søker du om supplerende stønad?

Du må møte personlig på NAV-kontoret ditt når du vil søke om supplerende stønad. Du må ha med deg originalt pass eller annet reisedokument for legitimasjon og kontroll av utenlandsopphold. Du må også legge frem dokumentasjon på formue og inntekter fra Norge og utlandet (unntatt pensjon fra NAV). Ved første søknad må første UDI-vedtak om opphold i Norge tas med.

Søknadsskjema kan du skrive ut fra www.nav.no eller få utlevert på NAV-kontoret.

Kan du reise til utlandet når du mottar supplerende stønad?

 Ja, men du må melde fra til NAV før du reiser. Dersom du oppholder deg i utlandet mer enn 90 dager i sammenheng eller samlet i løpet av en stønadsperiode, faller retten til stønaden bort.

Kan uføre flyktninger motta supplerende stønad?

 Ja, fra 2021. Særrettighetene uføre flyktninger med kort botid har hatt med hensyn til beregning av uføretrygden avvikles fra 01.01.2021. I stedet vil denne gruppen få rett til supplerende stønad på bestemte vilkår. Brukeren må fylle de medisinske vilkår for rett til uføretrygd og ha formell flyktningestatus etter § 28 i utlendingsloven.

Du finner mer informasjon om supplerende stønad på www.nav.no.

Forfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund