Alderspensjon og trygdetid i flere land

Trygdetid fra flere landMange har trygdetid fra flere land. Hvordan påvirker dette beregningen av alderspensjonen din? Vi ser her på hvordan trygdetid fra andre land bidra til at de med kort trygdetid i Norge kan få innvilget alderspensjon.

Om lag 15 prosent av de som søker pensjon fra NAV arbeider, eller har arbeidet, utenfor Norges grenser. I følge NAV sin omverdenanalyse, vil denne gruppen bli enda større frem mot 2025. Dette er derfor et tema som angår mange som søker pensjon fra NAV.

Trygdetid i Norge og andre land

 Hovedregelen er at du får norsk trygdetid for perioder du bor eller arbeider i Norge. Et av vilkårene for å få alderspensjon, er at du har minst fem års trygdetid i Norge. Hva så med de som har lavere norsk trygdetid enn fem år? Disse kan i en del tilfeller benytte trygdetid fra andre land for å oppfylle minstekravet om fem års trygdetid. Dette kalles sammenlegging av trygdetid. To vilkår må være oppfylt for å anvende slik sammenlegging:

  • Du må ha arbeidet i Norge eller et avtaleland og ha minst ett års trygdetid i Norge.
  • Sammenlegging av trygdetid kan bare gjøres med land som Norge har sammenleggingsavtale med. Dette gjelder de fleste land i Europa gjennom EØS-avtalen, samt en del andre land rundt om i verden (Australia, Canada og Quebec, Chile, USA, Israel og India).

La oss illustrere dette med et eksempel:

Anders har bodd og arbeidet i Norge i to år. Resten av livet har han bodd og arbeidet i Sverige. Anders søker alderspensjon fra Norge. Han får i første omgang et foreløpig avslag på søknaden sin, fordi han ikke har fem års trygdetid i Norge. NAV innhenter opplysninger om hans trygdetid i Sverige. Når svaret fra Sverige foreligger, behandler NAV Anders sin søknad på nytt. Ved å legge sammen den norske og den svenske trygdetiden, kan Anders likevel ha rett til en norsk alderspensjon.

Sammenlegging av norsk og utenlandsk trygdetid kan også gjøre det lettere med tidlig uttak av alderspensjon, det vil si uttak av alderspensjon mellom 62 og 67 år.

Hvordan beregnes alderspensjonen ved sammenlegging?

Etter EØS-avtalen og trygdeavtaler som Norge har med andre land utenfor Europa, skal alderspensjonen beregnes utfra den trygdetiden du har i hvert av de landene du har opptjent trygdetid i. La oss gå tilbake til eksemplet over for å illustrere dette:

Anders har fått innvilget norsk alderspensjon ved sammenlegging av norsk og svensk trygdetid. Når NAV skal beregne den norske alderspensjonen, er det imidlertid bare opptjeningen i Norge vi tar hensyn til. Litt forenklet kan vi si at full pensjon i Norge forutsetter 40 års trygdetid. Anders vil få beregnet sin pensjon som 2/40 av full pensjon.

På samme måte vil det bare være trygdetiden i Sverige som vil legges til grunn når alderspensjonen fra Sverige skal beregnes. Når alderspensjonen utbetales, betaler Norge ut sin del av alderspensjonen, og Sverige utbetaler sin del.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette temaet og andre vilkår for alderspensjon på www.nav.no. Du kan også kontakte oss på telefon 55 55 33 34 dersom du har spørsmål.

Sveinung RemøyForfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund