Kan du ta ut alderspensjon før fylte 67 år?

Det er din pensjon

Pensjonsregelverket åpner for tidlig uttak av alderspensjon. Det betyr at det er mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden allerede når du fyller 62 år, forutsatt at du har høy nok pensjonsopptjening.

Vilkår for uttak av alderspensjon før 67 år

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Vilkåret for dette er at alderspensjonen du vil få når du fyller 67 år minst tilsvarer minste pensjonsnivå. 

Lav opptjening i Norge kan medføre at du ikke kan ta ut alderpensjon før fylte 67 år. Det samme vil gjelde for deg som har bodd i utlandet i mange år og har kort botid i Norge. Alle som har minst fem års trygdetid i Norge har rett til alderspensjon fra folketrygden fra måneden etter fylte 67 år.

Vi skal nå se på hvordan rett til AFP i privat sektor (AFP privat) og trygdetid fra land Norge har trygdeavtale med, kan gjøre det lettere for deg å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Rett til AFP i privat sektor gjør det lettere å fylle vilkårene

Det følger av folketrygdloven at opptjeningen til privat AFP skal regnes med i grunnlaget for å vurdere om vilkårene er til stede for uttak av alderspensjon før fylte 67 år. Dette vil gjøre det lettere for deg som ellers ikke fyller vilkårene å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Eksempel – AFP i privat sektor

Mona er født i 1958, og søker uttak av alderspensjon fra fylte 62 år. Mona har bodd i Norge hele livet, og har derfor full trygdetid. Hun har imidlertid bare vært yrkesaktiv i 20 år. Monas opptjening ved fylte 62 år tilsvarer en samlet pensjon ved 67 år på kr. 180 000. Det minste pensjonsnivået ved fylte 67 år er beregnet til kr. 190 000. Mona fyller derfor i utgangspunktet ikke vilkårene for uttak av alderspensjon fra 62 år.

Mona har også søkt om AFP i privat sektor. Hun fyller vilkårene for denne ytelsen, og opptjeningen til AFP i privat sektor skal derfor regnes med i grunnlaget for fastsettingen av den samlede pensjonen hennes. Når opptjeningen til AFP i privat sektor regnes med, får Mona beregnet en samlet pensjon ved fylte 67 år som er over 190 000 kr. Hun fyller nå vilkårene for uttak av alderspensjon fra 62 år som hun har søkt om.

Trygdetid fra land Norge har trygdeavtale med

Trygdetid fra andre land kan medvirke til å fylle vilkåret om minst fem års trygdetid i Norge for rett til alderspensjon. Dette kalles sammenlegging av trygdetid. Slik sammenlegging kan også gjøre det lettere for deg som har kort botid i Norge å fylle vilkårene for uttak av alderspensjon før 67 år.

Sammenlegging av trygdetid kan bare gjøres med land som Norge har sammenleggingsavtale med. Dette gjelder de fleste land i Europa gjennom EØS-avtalen, samt en del andre land rundt om i verden (Australia, Canada og Quebec, Chile, USA, Israel og India).

Eksempel – trygdetid fra andre land

Pavel er født i 1956 og søker om alderspensjon ved fylte 64 år. Pavel innvandret til Norge fra Polen i 2010. Han har arbeidet i Norge siden innvandring, og har 9 års norsk trygdetid. På grunn av den lave norske trygdetiden, har Pavel for lav opptjening til å fylle vilkåret for uttak av alderspensjon før fylte 67 år. Pavel får derfor et vedtak om foreløpig avslag på krav om alderspensjon.

Siden Pavel har bodd i Polen, som Norge har sammenleggingsavtale med gjennom EØS-avtalen, innhenter NAV opplysninger fra Polen om Pavels polske trygdetid. Det viser seg at Pavel har 32 års trygdetid i Polen. NAV gjør en ny behandling av Pavels krav om alderspensjon.

Når både den norske og den polske trygdetiden registreres, reduseres det minste pensjonsnivået ved 67 år som Pavels opptjening må overskride for å fylle vilkårene for uttak av alderspensjon ved fylte 64 år. Etter sammenlegging av norsk og polsk trygdetid, fyller Pavel vilkårene for uttak av alderspensjon fra fylte 64 år slik han har søkt om. Når Pavels norske alderspensjon skal beregnes, er det bare den norske trygdetiden som ligger til grunn for beregningen.

Du kan bruke pensjonskalkulatoren som du finner på selvbetjeningssiden i Din pensjon for å beregne om du har rett til å ta ut alderspensjon fra folketrygden før fylte 67 år.

Sveinung RemøyForfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund