Koronapandemien – effekter på pensjonsuttak og sysselsetting

IllustrasjonsbildeKoronapandemien og smitteverntiltakene har preget det siste året, og arbeidsledigheten økte i fjor vår til rekordhøye nivåer. Vi ser her nærmere på hvordan pandemien har påvirket sysselsettingen blant seniorene og uttak av alderspensjon.

Eldre mindre rammet av ledighetsøkningen

Ledigheten i aldersgruppen 60 år og over ble firedoblet til over 10 prosent mellom februar og april 2020 (figur 1). Ved utgangen av februar i år var fortsatt 5 prosent av seniorene arbeidsledige, dobbelt så mange som før pandemien. De eldste har likevel i mindre grad blitt rammet enn yngre aldersgrupper. Det skyldes at seniorer i mindre grad jobber i næringer og yrker som har blitt hardt rammet av krisen. Kanskje kan det også skyldes at en del seniorer har valgt å tre helt ut av arbeidslivet uten å melde seg ledig.

Figur 1. Arbeidssøkere (helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak) som andel av arbeidsstyrken

Figur 1 Arbeidssøkere

Færre tok ut alderspensjon i 2020

Det var knapt 60 000 som startet uttak av alderspensjon i 2020, rundt 400 flere enn i 2019. Når vi tar hensyn til befolkningsvekst for alderstrinnene der særlig mange tar ut alderspensjon, finner vi likevel at antallet gikk ned med 1 100 fra 2019. Nedgangen kom i mai–desember, mens det i januar–april 2020 var flere enn året før som tok ut alderspensjon (figur 2).

Figur 2. Endring i antall som tok ut alderspensjon i 2020 fra samme måned i 2019, justert for befolkningsendringer

Figur 2

Ettersom man tidligst kan få alderspensjon fra måneden etter man søker, kan koronapandemien ikke ha påvirket tallene før tidligst i april. Det var en økning i antall som tok ut alderspensjon i april 2020 sammenliknet med 2019, men økningen skilte seg ikke vesentlig fra månedene før. I resten av 2020 ble det færre som tok ut alderpensjon.

Det er mulig å kombinere uttak av alderspensjon både med jobb og med dagpenger. At mange har blitt arbeidsledige, kunne ha påvirket flere til å ta ut alderspensjon for å kompensere for inntektstapet. Her må vi huske på at det fra før allerede har vært vanlig å kombinere jobb og pensjon, og at mange av seniorene som har blitt ledige, allerede kan ha mottatt alderspensjon fra før.

At det har blitt færre som tar ut alderspensjon, kan skyldes reduserte forbruksmuligheter pga. smitteverntiltakene, og at færre derfor har tatt ut alderspensjon ved siden av jobb eller dagpenger. Det kan også skyldes usikre økonomiske tider, og at flere har valgt å utsette uttaket som en måte å spare på for å sikre seg en høyere årlig pensjon senere. Tall fra SSB viser til sammenlikning at sparingen i befolkningen har økt i 2020. Samtidig vet vi ikke sikkert om nedgangen i pensjonsuttak skyldes pandemien. Nedgangen er i tråd med trenden de siste 4–5 årene om at flere venter noe lenger enn før med uttak av pensjon. En tidligere analyse har konkludert med at vi ikke kan påvise noen pandemieffekt på uttak av alderspensjon i 2020.

Flere har trådt ut av arbeidslivet – overnatting og servering hardest rammet

Ifølge tall fra SSB har det i løpet av 2020 blitt om lag 3 000 færre sysselsatte over 60 år. 21 prosent av arbeidstakerne over 60 år sluttet i jobb i løpet av 2020, rundt 5 prosentpoeng flere enn i 2019 (figur 3). Overnatting- og serveringsvirksomhet skiller seg her kraftig ut. Her var det 36 prosent som sluttet i løpet av 2020, dobbelt så mange som året før. Dette er som kjent en bransje som har vært hardt rammet av pandemien. Ellers er det små forskjeller mellom næringene.

Det er for tidlig å si i hvor mye av nedgangen i sysselsettingen som gjelder personer som har trådt ut av arbeidslivet for godt. Forhåpentlig vil en del av seniorene komme i jobb igjen når arbeidsmarkedet bedrer seg. At mange av de ledige er permitterte og fortsatt har et arbeidsforhold, gir også et håp om at en god del kan returnere til samme jobb som før. Aldringen av befolkningen vil trolig gi mangel på arbeidskraft på sikt og vil bety økt etterspørsel etter seniorenes arbeidskraft i årene framover. At avgangsalderen fra arbeidslivet igjen fortsetter å øke, vil også være avgjørende for å sikre bærekraftige velferdsordninger framover.

Figur 3. Andel arbeidstakere over 60 år som sluttet i arbeid i løpet av 2019 og 2020, etter næring

Figur 3

Ole Christian LienForfatter av blogginnlegget er Ole Christian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i NAV