Økt minstepensjon til enslige og endret årlig regulering

Nye pensjonsregler

Stortinget har nylig vedtatt flere endringer for alderspensjon som vil bli iverksatt senere i år. Vi gir deg oversikten over hvordan du som pensjonist vil bli påvirket av endringene.

Oppsummert om endringene

Noen av endringene ble vedtatt i desember da regjeringen ble enige med Fremskrittspartiet om statsbudsjettet for 2021. I tillegg har Stortinget etter dette, både i desember og i februar, vedtatt nye endringer som også skal tre i kraft i år. Regjeringen kom i mars med en stortingsproposisjon som gir forslag til hvordan de siste endringene skal gjennomføres i praksis.

Hvis Stortinget vedtar regjeringens forslag til gjennomføring, og her må vi ta forbehold, kan vi oppsummert si følgende om endringene som vil komme i 2021:

  • Minstepensjonen for enslige vil øke med 4 000 kroner i året med virkning fra 1. mai 2020 og med ytterligere 5 000 kroner fra 1. juli 2021.
  • Den årlige reguleringen av alderspensjon vil bli endret fra 1. mai 2021 til at det skal reguleres med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst.
  • I reguleringen fra 1. mai 2021 vil det i tillegg bli gitt en kompensasjon som om de nye reglene hadde vært gjeldende allerede fra 1. mai 2020.

Bedre regulering i dårlige tider, svakere i gode tider

Etter at pensjonsreformen trådte i kraft i 2011, har alderspensjonen blitt regulert årlig med lønnsvekst med et fratrekk på 0,75 prosent. Det var høy reallønnsvekst i Norge de første årene etter 2011, og reguleringen bidro da til en betydelig kjøpekraftsforbedring for pensjonistene. I de senere årene har vi hatt lavere reallønnsvekst. Pensjonsreguleringen har da ført til svakere kjøpekraftsutvikling og til med nedgang for enkelte grupper pensjonister i noen av årene.

Kort sagt vil de nye reglene føre til en gunstigere regulering av alderspensjon i dårlige tider med lav reallønnsvekst og en svakere regulering i gode tider med sterk reallønnsvekst. Når reallønnsveksten er rundt 1,5 prosent, vil de nye reglene slå likt ut som i dag. I år er det høyst sannsynlig at de nye reglene vil gi en gunstigere regulering.

Utfallet av reguleringen blir klart i mai

Reguleringen av alderspensjon vil bli basert på regjeringens prognoser for lønnsvekst og prisvekst i år som blir lagt fram i mai i revidert nasjonalbudsjett for 2021. Det er først da vi vil vite akkurat hva den prosentvise økningen i alderspensjonene vil bli i år, og hva som blir forskjellen fra de gamle reglene. Vi kommer tilbake med et nytt blogginnlegg om dette når tallene er klare. Årets pensjonsregulering er planlagt utbetalt fra juni, med etterbetaling for mai.

Økt minstepensjon vil bli etterbetalt

Minstepensjonen for enslige utgjør for tiden, før de nye endringene, 204 690 kroner i året¹. De to økningene i minstepensjonen for enslige i år vil komme i tillegg til den ordinære reguleringen. Utfallet av reguleringen blir som nevnt først kjent i mai, men det vil trolig bli snakk om en samlet økning i minstenivået for enslige på mellom 15 000 og 20 000 kroner i året. Økningen i minstepensjonen for enslige som skal gjelde fra 1. mai 2020 vil etter planen bli etterbetalt til de fleste i løpet av mai.

¹Det gjelder for personer født i 1953 og tidligere med 40 års trygdetid, der trygdetid hovedsakelig tilsvarer botid i Norge mellom 16 og 67 år. For personer født i 1954 og senere blir minstepensjon gradvis erstattet med garantipensjon der satsen er lavere. Økningen gjelder kun minstepensjon.

Ole Christian LienForfatter av blogginnlegget er Ole Christian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i NAV