Hvordan beregnes alderspensjonen min?

Mange synes det er vanskelig å forholde seg til ett regelverk for alderspensjon. Er du født i perioden 1954 til 1962 må du forholde deg til to, som følge av trinnvis innføring av ny pensjonsmodell.

I gammel beregning består pensjonen din av tre hovedkomponenter

 • Grunnpensjon
 • Tilleggspensjon
 • Pensjonstillegg

Grunnpensjon avhenger av:

  • Antall år med trygdetid, inntil 40 års trygdetid teller med
  • Trygdetid er perioder som du er medlem av folketrygden. Hovedregelen er at man er medlem når man bor eller arbeider i Norge.
  • Sivilstand, har partneren din egen pensjon eller inntekt over 2G (i dag er 2G 202 702 kroner), reduseres den til 90 %.

Tilleggspensjonen avhenger av:

  • Antall år med pensjonspoeng. Inntekt over 1G (1G er 101 351 kroner i dag) gir pensjonspoeng. Inntil 40 år telles med. Du kan tjene opp pensjonspoeng til og med det 75. året
  • Størrelsen på de 20 beste pensjonspoengene, der inntil 12 G (i dag er 12G 1 216 212 kroner) regnes med i pensjonspoenget.

Pensjonstillegg

  • Minstepensjon sikrer en viss pensjon for alle ved 67 år. Om tilleggspensjon og grunnpensjon summert blir mindre enn minstepensjon, får du i tillegg et pensjonstillegg slik at pensjonen til sammen gir minstepensjonsnivå.

Har du mindre trygdetid enn 40 år, så reduseres minstepensjonen tilsvarende trygdetiden. Minstepensjonen er også avhengig av sivilstand.

Ny beregning – inntektspensjon og garantipensjon

Inntektspensjonen beregnes ut fra en pensjonsbeholdning. Pensjonsbeholdningen utgjør 18,1 % av inntekten alle år, begrenset til 7,1 G per år. 7,1 G er per i dag 719 592 kroner.

Det vil alltid lønne seg å jobbe da det ikke er noen begrensning i hvor mange år som teller med. Fra 2010 ble det mulig å registrere inntekt fra det året man fyller 13 år til og med året man fyller 75 år.

Har du ingen opptjening, får du bare garantipensjon. Garantipensjonen tilsvarer minstepensjon og er også knyttet til sivilstand. For hver krone med inntektspensjon du tjener opp, reduseres garantipensjonen med 80 øre.

Trinnvis innføring av ny alderspensjonsberegning

Årskullene som er født mellom 1954 og 1962 kaller vi ofte «overgangskullene». Disse får en stadig økende andel av pensjonen sin beregnet etter ny modell. Andelen øker med ti prosent per kull, som vist i tabellen under:

Levealdersjustering

Beregningen av pensjonen din blir justert etter forventet levealder i ditt årskull. Hvert årskull får beregnet statistisk forventet levealder. Denne øker for hvert årskull og fører til at pensjonen blir mindre enn for forrige årskull ved samme opptjening og samme uttakstidspunkt. Ved å vente ca. 1 måned med uttaket, blir pensjonen like stor som for forrige årskull.

Uttakstidspunkt har stor betydning for størrelsen på pensjonen. Jo tidligere du tar ut pensjonen, jo mindre får du utbetalt hver måned. Jo lenger du venter med uttaket, jo større blir pensjonen per måned.

I den gamle beregningen vil et forholdstall reflektere disse to momentene. I den nye modellen vil et delingstall gjøre det samme.

Vil du se hvordan din alderspensjon er sammensatt og hvordan pensjonen beregnes, kan du logge deg inn på Din pensjon.

Forfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer