Sivilstand og pensjon

Sivilstand og pensjonHvilke regler gjelder for beregning av pensjon for gifte og samboere, og hva må du opplyse NAV om når du søker om pensjon?

Når du er født, og om du er gift, samboer eller enslig, påvirker hvordan alderspensjonen din blir beregnet:

Gamle regler i folketrygden

De som er født før 1963, tjener opp og får beregnet hele eller deler av sin alderspensjon etter de gamle reglene i folketrygdloven.

Pensjonen beregnes med en grunnpensjon og en tilleggspensjon. Det er grunnpensjonen som blir påvirket og avkortet avhengig av sivilstand. Følgende regler gjelder:

  • Grunnpensjonen blir avkortet dersom du lever sammen med en ektefelle som mottar alderspensjon, uføretrygd eller AFP som det godskrives pensjonspoeng for.
  • Grunnpensjonen blir også avkortet dersom du lever sammen med en ektefelle som har en årlig inntekt som er større enn to ganger grunnbeløpet i folketrygden (nå kr. 202 702).
  • Samboere som har felles barn er likestilt med ektefeller i de to tilfellene over.
  • For samboere som ikke har felles barn, blir avkortning av grunnpensjonen i de nevnte tilfellene først gjennomført når samboerne har levd sammen i 12 av de siste 18 månedene.

I alle tilfellene som er nevnt over blir grunnpensjonen redusert med 10 % av full sats.

Sivilstanden din har også betydning for beregning av minste pensjonsnivå.

Nye regler i folketrygden

De som er født mellom 1954 og 1962 får beregnet deler av sin alderspensjon etter nye regler i folketrygden. De som er født etter 1962, får beregnet hele alderspensjonen sin etter nye regler i folketrygden.

For begge aldersgruppene beregnes alderspensjonen etter de nye reglene i folketrygden som en inntektspensjon. Er den beregnede pensjonen under et fastsatt minstenivå, beregnes i tillegg en garantipensjon. Sivilstand har bare betydning for beregning av pensjonen etter nye regler i folketrygden for de som mottar garantipensjon.

Følgende regler gjelder:

  • Garantipensjonen fastsettes med en ordinær sats og en høy sats.
  • Ordinær sats ytes til den som lever sammen med en ektefelle som mottar alderspensjon, uføretrygd eller AFP som det godskrives pensjonspoeng for.
  • Ordinær sats ytes også til den som lever sammen med en ektefelle som har en årlig inntekt som er større enn to ganger grunnbeløpet i folketrygden.
  • Samboere som har felles barn er likestilt med ektefeller i de to nevnte tilfellene.
  • For samboere uten felles barn gjelder reglene om ordinær sats for garantipensjonen når samboerne har levd sammen i 12 av de siste 18 månedene.
  • De som ikke omfattes av tilfellene over, får beregnet høy sats på garantipensjonen.

Hva må du opplyse NAV om når du søker om alderspensjon?

For at NAV skal kunne beregne alderspensjonen din rett, er det viktig at du gir oss presis informasjon om din sivilstand. Dersom du er samboer, må du opplyse om navn på samboeren og når dere flyttet sammen. Du må også opplyse om du og samboeren din har felles barn.

Sveinung RemøyForfatter av blogginnlegget er Sveinung Remøy, NAV Familie- og pensjonsytelser Ålesund