Trygdeoppgjøret er klart – hva betyr det for deg?

TrygdeoppgjørTrygdeoppgjøret for 2021 ble klart i dag 20. mai. Hvordan slår det ut for deg som alderspensjonist?

Alderspensjonen din vil øke med 5,0 prosent med virkning fra 1. mai. På årsbasis gir det en økning i pensjonen på 3,6 prosent fra 2020 til 2021. Til sammenlikning anslås nå lønnsveksten for arbeidstakere i 2021 til 2,4 prosent mens prisveksten blir anslått til 2,8 prosent. De fleste vil få pensjonsøkningen utbetalt i juni, med etterbetaling for mai.

Endring for minste pensjonsnivå

Om du er minstepensjonist, blir det litt annerledes:

  • Minste pensjonsnivå vil øke med 4,8 prosent fra 1. mai. Denne økningen vil også for de fleste bli utbetalt i juni, med etterbetaling for mai.
  • I tillegg har Stortinget vedtatt at minstepensjonen for enslige skal øke med 4 000 kroner i året med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2020. De fleste vil få denne etterbetalingen i løpet av mai.
  • Det er også vedtatt en ytterligere økning i minstepensjonen for enslige på 5 000 kroner i året fra 1. juli 2021.

Hvordan påvirker trygdeoppgjøret deg som pensjonist?

Vi kan dele alderspensjonistene i tre grupper for å vise hvordan trygdeoppgjøret slår ut på økningen i pensjonene på årsbasis fra 2020 til 2021 og hva det vil bli bety for anslått kjøpekraft:

trygdeoppgjør

* Tallene viser realvekst i pensjonen, det vil si justert for antatt prisvekst. For å forenkle bruker vi begrepet kjøpekraft, selv om kjøpekraft også vil avhenge av hvordan skattereglene slår ut, hva man har av andre inntekter med mer.

** Etterbetalingen for økt minstepensjon tilbake til 1. mai 2020 er her i sin helhet medregnet i 2021 siden det er da den blir utbetalt

De ulike gruppene alderspensjonister kan regne med en inntektsøkning på mellom 3,5 og 8,1 prosent fra 2020 til 2021.

Når vi tar hensyn til forventet prisvekst, kan alderspensjonister med pensjon utover minstepensjonen regne med en økning i kjøpekraften i år på 0,7 prosent. For en gjennomsnittlig alderspensjonist vil det tilsvare 1 300 kroner mer å rutte med i året etter skatt og justert for prisvekst. En gjennomsnittlig yrkesaktiv kan til sammenlikning vente å få 0,4 prosent reduksjon i kjøpekraften i 2020.

Det er flere grunner til at pensjonistene får økt kjøpekraft selv om kjøpekraften går ned for yrkesaktive. Det skyldes dels at Stortinget har vedtatt nye regler for regulering av alderspensjon fra 2021, og der det i år også blir gitt en særskilt kompensasjon som om reglene hadde hatt effekt fra 2020. I tillegg blir det i årets pensjonsregulering gitt en kompensasjon for at fjorårets lønnsvekst endte høyere enn lagt til grunn ved fjorårets pensjonsregulering.

Også gifte minstepensjonister kan forvente 0,7 prosent økning i kjøpekraften i år. For et minstepensjonistektepar tilsvarer det rundt 1 300 kroner mer å rutte med i året for hver av ektefellene etter skatt[1] og justert for prisvekst. Enslige minstepensjonister kan i år vente 5,1 prosent økning i kjøpekraften. Det tilsvarer 10 800 kroner mer å rutte med i året, etter skatt og justert for prisvekst.

[1] Det betales normalt ikke skatt på minstepensjon.

Ole Christian LienForfatter av blogginnlegget er Ole Christian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i NAV