Om minste pensjonsnivå og verdien av denne fra 67 år

minste pensjonsnivåAlle har som hovedregel rett til alderspensjon fra og med måneden etter fylte 67 år. Levealdersjustering gjør at den garanterte pensjonen i praksis blir mindre for hvert årskull, ved en gitt alder. Vi har sett på effekten på pensjonen fra 67 år.

Om garantert minsteytelse

Du som har rett til alderspensjon, er samtidig garantert en viss minstestørrelse på pensjonen din. Minste pensjonsnivå beregnes etter fem ulike satser. Satsene fastsettes i forbindelse med den årlige reguleringen av alderspensjoner. Hvilken sats du får kommer an på sivilstatusen din, om du og ektefellen/ samboeren/ partneren din lever sammen, om han/hun har egen pensjon eller inntekt og størrelsen på denne inntekten. Vi har valgt å se på minste pensjonsnivå ordinær sats, fordi dette er den vanligste satsen.

Garantien gjelder fra 67 år

I praksis vil du først ha rett til minste pensjonsnivå fra du fyller 67 år. For å ta ut alderspensjon tidligere må du nemlig selv ha tjent opp en pensjon som minst tilsvarer minste pensjonsnivå.

Garantert minste pensjonsnivå gjelder fullt ut når du tar ut pensjon med forholdstallet 1 eller mindre. Dette handler om at pensjonen vår ved en gitt uttaksalder må fordeles over flere år, som følge av økt levealder. Tidlig uttak betyr dermed lavere pensjon hver måned. Vi får likevel ikke mindre pensjon samlet sett.

Vi har sammenlignet 1943-kullet med 1952-kullet

Minste pensjonsnivå ordinær sats har økt med 30 % i perioden fra 1943-kullet fylte 67 år og fram til at 1952-kullet fylte 67 år. Samtidig har størrelsen på utbetalingen for de som tok ut pensjon fra 67 år økt med mindre enn 20 % i samme periode.

De som ble født i 1943 fikk beregnet forholdstallet 1 fra fylte 67 år. Økt forventet levealder for senere kull kommer til uttrykk gjennom at forholdstallet øker. 1952-kullet fylte 67 år i 2019, og fikk beregnet forholdstallet 1,094 fra 67 år.

Ordinær sats fra 67 år utgjorde for 1943-kullet 139 932 kroner per år. Beregnet pensjon deles på forholdstallet 1. Etter levealdersjustering utbetales dermed brutto 139 932 kroner per år.

Ordinær sats fra 67 år utgjorde for 1952-kullet 181 908 kroner per år. Beregnet pensjon deles på forholdstallet 1,094. Etter levealdersjustering betyr dette en årlig utbetaling på 166 278 kroner.

Retten til alderspensjon fra 67 år gjelder fortsatt

Når vilkår om trygdetid og medlemskap er oppfylt vil du fortsatt ha rett til alderspensjon fra måneden etter at du fyller 67. Det er likevel slik at det garanterte minstebeløpet fra 67 år blir mindre og mindre for hvert årskull, som følge av levealdersjustering av pensjon. Når levealderen øker har vi i praksis to muligheter. Vi kan jobbe litt lenger og utsette uttaket, eller vi kan godta noe lavere pensjon og samtidig forvente flere år som pensjonsmottakere.

Husk at du må søke når du ønsker å ta ut alderspensjonen din, også etter fylte 67 år. I nettjenesten «Din pensjon» kan du se og beregne dine egne muligheter for uttak av alderspensjon. Du kan også lese mer på www.nav.no eller ringe NAV Kontaktsenter Pensjon på 55 55 33 34.

Anita HanssenForfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer