Minstepensjonsfella

MinstepensjonsfellaDe gamle opptjeningsreglene for alderspensjon kan slå uheldig ut for personer med lav inntekt. Dette blir oftest kalt for minstepensjonsfella, og kan ha betydning for hele eller deler av alderspensjonen din hvis du er født før 1963.

Møt våre 3 naboer

Hvorfor er det slik at du kan få like mye i pensjon som naboen din, selv om dere har ulik opptjening? For å illustrere opptjeningsreglene har vi tre eksempel-personer, Anton, Berit og Calle.

  • Anton har aldri vært i arbeid
  • Berit har arbeidet noe, og hatt lav pensjonsgivende inntekt. Hun har en lav pensjonsopptjening.
  • Calle har hatt et langt arbeidsliv, og har mange år med pensjonsgivende inntekt. Han har en høy pensjonsopptjening.

Hva er minstepensjonsfella?

Det er først og fremst personer som er født før 1954 som kan havne i minstepensjonsfella.  Er du født etter 1953, men før 1963, kan dette angå den delen av pensjonen din som beregnes etter kapittel 19.

I dette eksempelet er Anton, Berit og Calle født i 1948. Anton og Berit får det samme i pensjon, selv om Berit har pensjonsopptjening basert på arbeid. Hvordan henger dette sammen?

Anton, Calle og Berit har alle 40 år med trygdetid i Norge hver, og har derfor lik grunnpensjon.

Anton sin alderspensjon fra folketrygden består av grunnpensjon og pensjonstillegg. Pensjonstillegget får han fordi han ikke har vært i arbeid. Pensjonstillegget skal sikre at han får en samlet pensjon lik minstepensjonsnivået. Personer som ikke har vært i arbeid har rett på en minste alderspensjon når de fyller 67 år. Et årlig minstepensjonsnivå for en enslig minstepensjonist som har full trygdetid i Norge er nå i overkant av 200 000 kroner.

Berits pensjon består av grunnpensjon, tilleggspensjon og pensjonstillegg. Tilleggspensjonen har hun tjent opp til gjennom sine år som yrkesaktiv, når hun hadde pensjonsgivende inntekt som ga pensjonspoeng. Berits samlete tilleggspensjon og grunnpensjon vil utgjøre mindre enn hennes minste pensjonsnivå. Hun vil derfor, i likhet med Anton, få utbetalt pensjonstillegg slik at hun når opp på sitt minste pensjonsnivå. Tilleggspensjonen fører til at pensjonstillegget reduseres, krone mot krone. De med lav tilleggspensjon kan derfor få utbetalt lik pensjon som en som ikke har vært i lønnet arbeid. Dette blir kalt å havne i «minstepensjonsfella».

Calle sin pensjon består av grunnpensjon og tilleggspensjon. Siden Calle har flere år med pensjonsgivende inntekt, vil størrelsen på tilleggspensjonen gjøre at han er over sitt minste pensjonsnivå.

Husk at du må ha minst 5 år trygdetid i Norge for å ha rett til alderspensjon. (Kravet var tidligere 3 år.)

Anita HanssenForfatter av blogginnlegget er Anita Hanssen, NAV Familie- og pensjonsytelser Steinkjer