Å vente med pensjonsuttaket lønner seg for de fleste

pensjonsuttak7 av 10 arbeidstakere velger å starte uttaket av alderspensjonen minst ett år før de slutter i arbeid, viser tall fra NAV. Adgangen til å kombinere arbeid og alderspensjon fritt ble innført i 2011 som en del av pensjonsreformen. I det store og det hele har det vært en suksesshistorie som har ført til at flere seniorer jobber lenger enn før, helt eller delvis.

Et viktig spørsmål for den enkelte er likevel når det lønner seg å starte uttaket av alderspensjon rent økonomisk: Bør jeg vente med å ta ut alderspensjon til jeg slutter helt eller delvis i arbeid, eller bør jeg ta ut pensjonen fra 62 år selv om jeg fortsetter i jobb? Det er temaet for en ny analyse fra NAV.

Utsatt uttak lønner seg for en gjennomsnittlig pensjonist

Kort sagt er det store individuelle forskjeller og derfor ikke mulig å gi noe eksakt svar på hva som lønner seg. Årsaken er at svaret avhenger av en rekke ulike forutsetninger. Levealder, hvordan skattereglene slår ut for deg og utviklingen i rentenivået er de viktigste.

Vi har likevel forsøkt å trekke noen konklusjoner som vil gjelde for mange:

  • Kvinner i de fleste situasjoner er best tjent med å vente med å ta ut pensjonen til de slutter i arbeid. Det skyldes at kvinner har høyere forventet levealder enn menn. Å vente med pensjonsuttaket lønner seg da ofte med god margin. For en gjennomsnittlig kvinne som jobber til 67 år, anslår vi at uttak av alderspensjon fra 67 år gir en gevinst tilsvarende 4 prosent av samlet pensjon gjennom livsløpet, når vi sammenlikner med uttak fra 62 år.
  • For en gjennomsnittlig mann anslår vi at uttak fra 67 år kommer rundt 3 prosent bedre ut enn uttak fra 62 år. Årsaken til at dette også gjelder menn, er at alderspensjonen beregnes fra historiske tall for levealder, og at både en gjennomsnittlig kvinne og mann i realiteten kan vente å leve lenger enn dette. For menn er marginene likevel mindre enn for kvinner. Alt annet likt kommer uttak fra 62 år best ut for menn med minst 4 år lavere forventet levealder enn gjennomsnittet.
  • Rentenivået har også betydning, ettersom det vil være avkastningen av å ta ut pensjonen fra 62 år og spare den til man slutter i arbeid. Uttak fra 62 år kan alt annet likt bli lønnsomt dersom rentenivået kommer opp mot 5–6 prosent eller høyere.
  • Gevinsten av å vente med pensjonsuttaket blir høyere jo høyere pensjon man har opptjent. Det skyldes de progressive skattereglene. Det innebærer at å ha AFP i privat sektor i tillegg til alderspensjonen, eller å ha en gunstig tjenestepensjon, også trekker i retning av å gjøre utsatt uttak mer lønnsomt.

De ulike faktorene virker sammen. Selv om hovedkonklusjonen er at utsatt uttak lønner seg i mange situasjoner, kan den endres til at tidlig uttak kommer best ut dersom flere forhold trekker i samme retning.

Andre grunner til tidliguttak

Det kan også være andre grunner enn de rent økonomiske som gjør at du kan ønske å ta ut alderspensjonen tidlig, kanskje allerede fra 62 år. Det gir deg større fleksibilitet ved at du til enhver tid står fritt til å velge om du vil spare eller bruke av ekstrainntekten som pensjon ved siden av jobb gir deg. Husk likevel at det også finnes andre måter å skaffe seg fleksibilitet på, for eksempel gjennom endret nedbetalingstid på boliglån, eller gjennom rammelån der du har stor fleksibilitet til å øke eller redusere lånet når det passer deg.

Tidliguttak kan også være fordelaktig om du har mye gjeld med ugunstige rentebetingelser som du kan betale tilbake. Det kan også være attraktivt dersom du legger stor vekt på at det i større grad kan sikre arvingene dine dersom du faller fra tidlig, og det er viktigere for deg enn risikoen ved å bli sittende med en lav årlig pensjon om du lever lenge.

Bruk Din pensjon

Det er som nevnt vanskelig å gi et eksakt svar på hvordan de ulike forhold slår ut for deg, og for mange har det ikke så stor økonomisk betydning når du tar ut alderspensjonen. Effekten av å fortsette i jobb vil typisk være klart større. For å undersøke hvordan ulike valg av uttaksalder slår ut for deg, anbefaler vi å bruke nettjenesten Din pensjon. Hvis du vil se nærmere på hvordan skatten din blir påvirket av ulike valg, kan du også bruke skattekalkulatoren på skatteetaten.no.

En spørreundersøkelse fra NAV viser at fire av ti undervurderer konsekvensene av å ta ut alderspensjonen tidlig. Sett deg derfor godt inn i hvordan ulike valg slår ut for deg – Din pensjon hjelper deg til å ta et mer informert valg.

Ole Christian LienForfatter av blogginnlegget er Ole Christian Lien, seksjonssjef i Kunnskapsavdelingen i NAV